Būvdarbu iecirknis.

 

Iecirkņa vadītājs Viktors Tarasovs

 

Darbinieki  skaits : 20 cilvēki.

 

 

Iecirkņa pamatfunkcija ir pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju celtniecības remontdarbi. Kopumā pilsētā ir 209 daudzdzīvokļu mājas, kuras apsaimnieko ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un kurās ir 3062 dzīvokļi. Kopējā dzīvojamā fonda platība pilsētā sastāda 148482,71m2

Daudzdzīvokļu namu celtniecība pilsētā pašlaik nenotiek, taču tiek ieguldīts darbs esošo māju remontēšanā un rekonstruēšanā.

Nepieciešamos darbus nosaka mājas vecākais, dzīvokļu īpašnieku biedru kopsapulce vai  apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks.

Līdzekļi māju remontiem tiek veidoti no īres un apsaimniekošanas maksas uzkrājumiem. Pirms darbu uzsākšanas tiek sastādīta izpildāmo darbu tāme, ko saskaņo mājas vecākais vai iedzīvotāji.

Būvdarbu brigāde veic arī uzņēmumam piederošo telpu remontus.

Tiek piedāvāti pakalpojumi arī citiem klientiem dažādu būvdarbu un remontdarbu veikšanā.

Būvtehnikis Antonina Jablonska

Būvniecības iecirknis veic kvalitatīvus iekštelpu kosmētiskos remontus, šos darbus izpilda kvalificēti meistari. Tiek veikti dažādi darbi kā krāsošana, tapešu līmēšana, grīdas seguma ieklāšana, durvju un logu nomaiņa u. c. darbus.

 

 

SIA ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”uzņēmumā darbojas galdniecības cehs, kurā strādā divi augsti kvalificēti strādnieki. Cehā tiek gatavota produkcija uzņemuma vajadzībām veicot dzīvojamā fonda apsaimniekošanu. Cehā ir iespējams izgatavot durvis, logus, soliņus, piederumus bērnu spēļu laukumam u. c. koka izstrādājumus.

 

 

Ludzas  pilsētas  dzīvojamo  māju  apsaimniekošana.

Dzīvojamo  māju  apsaimniekošana  ir  viena  no  aktuālākajām  problēmām  Ludzas  pilsētā . Mājokļi  ir  novecojuši   -  visjaunākajai  mājai  ir  ap  30  gadu,  kopumā  pilsētā  ir  209  komunālās  mājas.  Lai  nodrošinātu  dzīvojamās  mājas  uzturēšanu  (fizisku  saglabāšanu)  visā  tās  ekspluatācijas  laikā  un  nepieļautu  apdraudējuma  iestāšanos,  daudzām  mājām  ir  nepieciešams  remonts.

Vienīgais  māju  pārvaldnieks  pilsētā  ir  SIA ,,  Ludzas  apsaimniekotājs,, , kas  veic  šo  māju  apsaimniekošanu  atbilstoši  Latvijas  Republikā  spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem.

Ministru  Kabineta  noteikumi  Nr. 907 ,, Dzīvojamās  mājas,  tajā  esošo  iekārtu  un  komunikāciju  apsekošanas,  tehniskās  apkopes  un  kārtējā  remonta  noteikumi,, paredz,  ka  dzīvojamo  māju  un  tai  piederīgo  ēku  pamatkonstrukcijas  jāapseko  reizi  gadā,  uzmanību  pievēršot  pamatiem,  lai  konstatētu,  vai  nav  notikusi  to  nosēšanas,  radušās  plaisas,  nav  atvērušās  šuves  starp  mājas  elementiem  ( piemēram  pamata  blokiem, paneļiem). Līdzīgā  veidā  pārvaldniekam  vizuāli ir  jāapseko  arī  jumta, nesošo  sienu,  pārsegumu,  kāpņu  un  citas  nama  daļas.

SIA ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  veic  dzīvojamo  māju  vizuālo  pārbaudi  un  tehnisko  apsekošanu. Šajā  procesā  tiek  sastādīts  apsekošanas  akts  un  pievienots  mājas  lietai.

Ja ir  konstatēts  bojājums,  tiek  risināts  jautājums  par  remonta  veikšanu,  taču  tā  kā  māju  remontiem  tiek  izmantoti  uzkrājuma  fonda  finansu  līdzekļi,  ne  vienmēr  dzīvokļu  īpašnieki  var  vienoties  par  nepieciešamo  remontu  veikšanu.

 

Situācijās,  kad  avārijas  stāvoklī  esošās  mājas  nav  iespējams  atjaunot,  par  to  tiek  informēta  novada  dome,  kura  risina  jautājumu  par  šo  iedzīvotāju  izmitināšanu  citos  dzīvokļos  un  šādas  mājas  tiek  pakļautas  nojaukšanai.