Pieslēdzies ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,

izmantojot izlīdzināto maksājumu

09.05.2016

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  ir realizējis Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstībā Ludzā”. Projekts ir noslēdzies 2012.gada 25.oktobrī.

Projekta ietvaros paveiktie darbi:

a)      pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un rekonstrukcija;

b)      dzeramā ūdens rezervuāra būvniecība un artēzisko urbumu atjaunošana;

c)      Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana;

 

Projekta īstenošanas rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde.

Turklāt, palielinoties notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamībai, samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem. Rekonstruējot ūdensvadus, samazinājies arī neuzskaitītā ūdens daudzums un samazinājies avāriju risks, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā – samazinājies infiltrācija kanalizācijas sistēmā.

 

Atgādinām, ka sākot ar 2015.gadu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā klientiem izlīdzināto maksājumu. Bieži vien ir situācija, kad cilvēks vēlas pieslēgties pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet nevar finansiāli atļauties vienā reizē samaksāt visu summu par pieslēgumu izbūvi. Tādos gadījumos mēs  ejam pretī potenciālajam klientam un piedāvājam izmantot izlīdzināto maksājumu. Atkarībā no summas lieluma, maksu par  pievadu uzbūvi ir iespējams sadalīt uz 6-18 mēnešiem, tādā veidā samazinot finansiālo slogu klientam.

 

_____________________________________________________________

projektu „Ūdenssaimniecības attīstība ludzā” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Ludzas apsaimniekotājs”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 

16.06.2011 Ekspluatācijā nodot rekonstruētās pilsētas attīrīšanas iekārtas

Šī gada 16. jūnijā, ar saņemtu pozitīvu valsts komisijas atzinumu, noslēdzās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Ludzā. Pirms atzinuma sagatavošanas, būvvalde bija saņēmusi visus pieprasītos atzinumus un 16. jūnijā komisijas pārstāvji ieradās rekonstruētajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā, kur uz vietas pārbaudīja un novērtēja paveikto.

Rekonstrukcijas darbi tika veikti Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” līguma „Centrālo NAI un 2 KSS rekonstrukcija” ietvaros. Rekonstrukcijas darbus veica konsorcijs „Koger un Partneri”. Būvdarbi norisinājās no 2009. gada janvāra līdz šī gada maijam.

Paveiktie darbi:

a)      rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas – Jurdža ielā 1e un Sporta ielā 13a;

b)      uzbūvēta jauna priekšattīrīšanas ēka centrālajās attīrīšanas iekārtās, kas ietver sevī tehnoloģisko bloku: pieņemšanas kameru, pirmsattīrīšanas bloku, smilšu kameru, dūņu atūdeņošanas iekārtas u.c.;

c)      rekonstruētas aerācijas tvertnes, dūņu laukumi un otreizējie nostādinātāji;

d)      iegādāts dūņu iekrāvējs;

e)      iegādāts laboratorijas aprīkojums, kas ļaus veikt notekūdeņu ekspresanalīzes.

Būtiskākie ieguvumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas:

 • Tiks samazināts gruntsūdeņu piesārņojuma risks, ko rada noplūdes pa bojātām būvkonstrukcijām. BIO-200 slēgšana. Novadot notekūdeņu plūsmu uz galveno centralizēto sistēmu, tiks nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiks efektīvi attīrīti atbilstoši ES prasībām;
 • Kanalizācijas sūkņu rekonstrukcija samazinās nokrišņu ūdeņu infiltrāciju un uzlabos attīrīšanas procesu efektivitāti;
 • NAI rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināta infiltrācija, palielināsies elektroenerģijas izmantošanas efektivitāte. Palielinoties NAI attīrīšanas jaudai, ilgtermiņā tiks nodrošināta visa pienākošā notekūdeņu apjoma attīrīšana, kas mazinās vides piesārņojumu pārplūžu gadījumā;
 • Samazināsies uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvars, jo palielinot pieslēgto iedzīvotāju skaitu, tiks panākts piesārņojošo vielu samazinājums. Pēc projekta realizācijas būs vērā ņemams SV, BSP5, ĶSP piesārņojuma slodžu samazinājums uz vidi.

 

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību

 

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” sniedz informāciju par noslēgtiem līgumiem projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” Id.nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA?VIDM/015 ietvaros:

1. Līgums „Centrālo NAI un 2 KSS rekonstrukcija”, noslēgtā līguma summa ir               1 529 060,00 LVL – nodots ekspluatācijā 16.06.2011;

2. Līgums „Artēzisko urbumu un ūdens uzglabāšanas iekārtu būvniecība”, noslēgtā         līguma summa ir 448 080,60LVL – nodots ekspluatācijā 07.04.2011;

3. Līgums „Ūdens apgādes, kanalizācijas tīklu un KSS būvniecība un rekonstrukcija”,    noslēgtā līguma summa ir 2 619 652,52 LVL – nodots ekspluatācijā 13.01.2011;

4. Līgums „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektā „ūdenssaimniecības   attīstība Ludzā””, noslēgtā līguma summa ir 148 788,50 LVL..

 

Sākotnējā plānoto līgumu kopsumma ir 5 108 422,00 LVL, bet  noslēgto līgumu kopsumma sastāda 4 745 581,62 LVL, no kā izriet, ka projekta ietaupījuma summa ir 362 840,38 LVL, t.sk. 257 363,52 LVL Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Papildus plānoto būvdarbu apjoma pamatojums iesniegts LR Vides ministrijā 07.09.2010 un akcepts par TEP aktualizāciju ir izsniegts 29.09.2010 Nr.311, noslēgti civiltiesiskā līguma par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” (3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/015) grozījumu Nr.2 no 10.11.2010, uz kura pamata 01.03.2011 tika izsludināta iepirkuma procedūra „Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” (Id.nr.LA2011/01-KF). Piedāvājumu atvēršana notika 04.04.2011. Iepirkuma vērtēšanas procesā par uzvarētāju ir atzīta Pilnsabiedrība „A.A&Būvkopmānijas” ar piedāvāto cenu bez PVN - 479 157.96 LVL

03.06.2011 tika noslēgts līgums starp SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un PS „A.A&Būvkompānijas” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību. Izpildes termiņš-12 mēneši.

Pielikumā: UKT posmu saraksts.

 

 

 

 

Ūdensvada paplašināšana

Tabula Nr.1

Iela

No

Līdz

Ūdensvads

Kadastra Nr.

Pieslēgumi

Ielas segums

 

 

Latgales

Latgales 17 (pie esošā ūdensvada)

Dagdas

235

6801 003 0259

8

asfalts

Dagdas

Liepājas

265

6801 003 0259

13

asfalts

Liepājas

Biržas

160

6801 004 0709

12

asfalts

Biržas

18.nov

265

6801 004 0709

13

asfalts

Biržas

Blaumaņa

Biržas 24

 

125

6801 006 0518

4

asfalts

Pušķina

P.Miglinieka

Jelgavas

270

6801 006 0523

17

grants

Zaļā iela

Zaļā 22

Niedru

105

6801 002 0294

4

grants

Pļavu

Dunakļu 7

Zaļā

180

6801 002 0295

5

grants

Niedru

Zaļā

Dunakļu

215

6801 002 0293

6

grants

Jurdža

Kr.Barona

Odu

175

6801 005 0289

5

grants

Līča

Peldu

Līča 13

205

6801 004 0470

13

grants

Miera

Kārsavas

Smilšu

75

6801 002 0291

5

grants

Smilšu

Miera

Kārsavas

285

6801 002 0286

12

grants

Miera

Kuļneva 7

Smilšu

185

6801 002 0291

5

grants

 

Kopā metri

2745

 

 

 

Ūdensvada atjaunošana

Tabula Nr.2

Iela

No

Līdz

Ūdensvads

Kadastra Nr.

Pieslēgumi

Ielas segums

Raiņa

Liepājas

Raiņa 62

130

 

8

grants

Blaumaņa

Liepājas

Blaumaņa pēdējā māja

160

6801 003 0236

12

grants

Klusā iela

Soikāna

Klusā 1

305

6801 001 0822

7

Grants – 205

Asfalts - 100

Soikāna

Soikāna 35

Kārsavas

450

6801 001 0823

24

grants

Kopā

1045

 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

Tabula Nr.3

Iela

No

Līdz

Kanal.

Kadastra Nr.

Pieslēgumi

Ielas segums

 

 

Latgales

Latgales 17 (pie esošā ūdensvada)

Dagdas

235

6801 003 0259

8

asfalts

Dagdas

Liepājas

265

6801 003 0259

13

asfalts

Liepājas

Biržas

160

6801 004 0709

6

asfalts

Biržas

18.nov

265

6801 004 0709

13

asfalts

18.nov

Stroda

255

6801 004 0709

17

asfalts

Rekašova

Baznīcas

M.Ezerkrasta

155

6801 004 0742

11

asfalts

Pušķina

P.Miglinieka

Jelgavas

270

6801 006 0523

17

grants

1.Maija

M.Ezerkrasta

Baznīcas

80

6801 004 0721

5

asfalts

Soikāna

Soikāna 35

Kārsavas

450

6801 001 0823

24

grants

Kārsavas

Soikāna

Miera

315

6801 002 0285

16

grants

Miera

Miera 24

Kārsavas

150

6801 002 0291

5

grants

Miera

Kārsavas

Smilšu

75

6801 002 0291

5

grants

Smilšu

Miera

Smilšu 12

190

6801 002 0286

12

grants

Soikāna

Kārsavas

Kuļņeva 7

285

6801 002 0290

13

Asfalts-130

Grants-155

Kuļņeva

Kuļņeva7

Kuļņeva 1 (plānotās KSS iespējamā atrašanās vieta))

90

6801 002 0289

3

asfalts

Tālavijas

Kuļņeva 1

Tālavijas 47 (esoši tīkli)

95

6801 002 0297

6801 005 0284

--

asfalts

Parku

Parku 16

18.Novembra

180

6801 004 0736

14

asfalts

Miera

Smilšu

Kuļņeva 7

185

6801 002 0291

4

grants

 

Kopā metri

3700

 

 

 

Jauna Kanalizācijas sūkņu stacija Muzeja rajonā  (iespējamā atrašanās vieta blakus Kuļņeva 2)

Teh. parametri

5-10 m3/h

1

6801 002 0132

 

Zaļā zona

 

 

 

Projekti

Ludzas pilsētā tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts ,,ūdenssaimniecības attīstība Ludzā.,,

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,, Projekta kopējās izmaksas LVL 6 027 937,96, no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma  par Projekta apstiprināšanu summa) LVL  3623415,47

Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot   LVL 3079903,15;

Valsts budžeta līdzfinansējums – 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot  LVL  543 512,32

Projekta finansējums neattiecināmajām   izmaksām :

Pašvaldības finansējums – nepārsniedzot LVL 1 485 006,53

Finansējuma saņēmēja finansējums – nepārsniedzot   LVL 919 515,96.

Projekta mērķi :

 • kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
 • vidus piesārņojuma samazināšana;
 • ūdenstilpju  eltrofikācijas riska samazināšana;
 • ūdens resursu racionālu izmantošanu;
 • energoresursu racionālu izmantošanu.

 

Projekta ieguvumi;

 • Samazināsies risks iedzīvotāju veselībai , kuri izmanto seklās grodu akas;
 • Tiks nodrošināta kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens iegūšana un uzglabāšana, samazināsies dzelzs uzkrāšanās risks maģistrālo ūdensvadu tīklā, samazināsies maģistrālo ūdensvadu avāriju skaits un ar to saistītie ūdensapgādes zudumi;
 • Kanalizācijas tīklu atjaunošanas rezultātā tiks samazināta infiltrācija. Kanalizācijas tīkla paplašināšana samazinās notekūdeņu noplūžu iespējamību no nosēdbedrēm pazemes ūdeņos, augsmē un virszemes ūdeņos un tādejādi samazinās arī seklo aku un rekreācijai izmantoto virszemes ūdeņu piesārņojuma rīsku.
 • Tiks   samazināts gruntsūdeņu  piesārņojuma risks, ko rada noplūdes pa bojātām būvkonstrukcijām. B10 – 200 slēgšana. Novadot notekūdeņu plūsmu uz galveno centralizēto  sistēmu, tiks nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiks efektīvi attīrīti atbilstoši ES  prasībām.
 • Kanalizācijas sūkņu rekonstrukcija samazinās nokrišņu ūdeņu infiltrāciju un uzlabos attīrīšanas procesu efektivitāti
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināta infiltrācija, palielināsies elektroenerģijas izmantošanas efektivitāte. Palielinoties notekūdeņu attīrīšanas jaudai, ilgtermiņā tiks nodrošināta visa pienākošā notekūdeņu apjoma attīrīšana, kas mazinās vides piesārņojumu  pārplūdes  gadījumā.
 • Samazināsies uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvars ,jo palielinot pieslēgto iedzīvotāju skaitu, tiks panākts sekojošs piesārņojošo vielu samazinājums. Pēc projekta realizācijas būs vērā ņemams SV1, BSP, ĶSP piesārņojuma slodžu samazinājums uz vidi. Tiks novērsts Isnaudas upītes piesārņojums, novēršot neattīrītu notekūdeņu tiešu izplūdi upē.

Projekta ,,ūdenssaimniecības attīstība Ludzā ,,īstenošanas rezultātā ir veikti sekojošu  darbi :

 • 3 artēzisko  urbumu renovācija
 • pazemes ūdens rezervuāra  būvniecība, kura tilpums ir 600m3
 • kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība
 • 4 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
 • esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 8,1 km garumā
 • jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecība 7,5 km garumā
 • esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 0,68 km
 • jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība 4,3 km
 • iegādāts rezerves elektroģenerators 70 kw/st
 • iegādāts transports dūņu izvešanai attīrīšanas iekārtās.

Iecere par projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā,, izstrādāšanu un realizēšanu radās 1999.gadā, tad arī tika pieņemti pirmie lēmumi . 2001.gadā pie projekta izstrādes tika strādāts intensīvāk, tas tika papildināts un iekļautas lielākas summas, kā arī virzīts uz apstiprināšanu. 2008.gadā   projekts tika apstiprināts un iedalīts finansējums.

Tomēr  ir pagājis vairāk kā 10 gadi, kopš izvirzītais projekta mērķis ir realizēts un reāli var redzēt projekta ietvaros izpildītos  darbus , kuru rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Eiropas Padomes Direktīvai 98/83 EK par dzeramā ūdens  kvalitāti un 2003.gada  MK noteikumu Nr. 235 prasībām.

Līdz ar dzeramā ūdens pazemes rezervuāra būvniecību, kura tilpums ir 600m3 un kurš atrodas Skolas ielā, tiek sekmēta ūdens resursu un  energoresursu racionāla izmantošana.

Rekonstruējot ūdensvadus, samazināsies arī neuzskaitītā ūdens daudzums un samazināsies avāriju risks, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā – samazināsies infiltrācija  kanalizācijas sistēmā.

Rekonstruējot pilsētas attīrīšanas iekārtas tiek nodrošināta kvalitatīvāka dzīves vide, tiek samazināts vides piesārņojums. Modernās  attīrīšanas iekārtas kvalitatīvi attīra ieplūstošos notekūdeņus un Isnaudas upē ieplūst tīrs ūdens.

Tā kā projekta ietvaros veikto iepirkumu rezultātā ir radies  ietaupījums,

, SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,, .plāno veikt jaunu ūdensvadu (2,7 km garumā ) un  kanalizācijas tīklu (3,7 km garumā ) izbūvi un ūdensvada tīklu rekonstrukciju 1,0 km garumā.