Atkritumu apsaimniekošanas iecirknis.

 

Iecirkņa  vadītājs: Armands Rudovičs

Darbinieku skaits: 2

 

Iecirkņa pamatfunkcija ir cieto atkritumu  savākšana un izvešana Ludzas novadā, ko veic četras autotransporta  vienības.

Ar 2011. gada 1. janvāri visā Ludzas novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA ,, Ludzas apsaimniekotājs,,. Par sadzīves atkritumu  savākšanu un izvešanu tiek noslēgti līgumi  ar fiziskām un  juridiskām personām.

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka sadzīves atkritumu radītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu  apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu  savākšanas un pārvadāšanas  uzņēmumu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Sadzīves  atkritumu ražotāji ir:

  • - mājsaimniecības
  • - uzņēmumi
  • - iestādes

Maksājumus saimniecībā nosaka no cilvēku skaita attiecīgajā mājsaimniecībā vai radīto  atkritumu daudzuma. Savukārt iestādes  maksājumus nosaka no  radīto atkritumu daudzumu. Ar katru gadu pilsētā saražotajam atkritumu  daudzumam ir tendence pieaugt.

SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,, savāktos atkritumus nogādā poligonā, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagasta  Križevnieki. Mēnesī  uzņēmums poligonā nogādā vidēji 344 t. atkritumu, kas sastāda apmēram 7000Ls lielas izmaksas.

Lai samazinātu deponējamo atkritumu daudzumu ir uzsākta to šķirošana. Ludzas  pilsētā ir 14 laukumi, kuros uzstādīti  2  veidu  konteineri  šķirotiem atkritumiem. Atkritumu  šķirošanas cehs  sadarbojas ar Latvijas  Zaļo punktu.

Šķirošanas rezultātā no kopējā atkritumu daudzuma tiek atdalīts papīrs, kartons, PET pudeles, polietilēns un stikls.

Atkritumu apsaimniekotājs klientus apgādā ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, kā arī nodrošina atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem.

Tiek veikta iedzīvotāju apmācība un sniegta informācija par atkritumu apsaimniekošanu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ludzas novadā nosaka Ludzas novada domes 28.04.2011. apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

Gan pilsētā, gan lauku teritorijā aktuāls ir jautājums par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat kā pilsētniekiem, arī lauku iedzīvotājiem ir jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanā.

Līgumi jāslēdz ne tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet arī visiem ciematu privātmāju īpašniekiem un viensētām, jo atkritumu radītājs ir ikviena persona, kuras darbība rada atkritumus, tātad ikkatrs no mums ir atkritumu radītājs.

Aicinām novada iedzīvotājus nemēslot vidi, kurā mēs dzīvojam, bet aktīvi iesaistīties atkritumu savākšanā.

 

KĀPĒC JĀŠĶIRO ATKRITUMI :

Atkritumi jāšķiro:

  1. 1. Lai samazinātu atkritumu apjomus;
  2. 2. Lai taupītu dabas resursus;
  3. 3. Lai nepiesārņotu apkārtējo vidi, tādejādi neradītu draudus cilvēka veselībai;
  4. 4. Lai samazinātu atkritumu apglabāšanas izmaksas.

INTERESANTI  DATI  UN  FAKTI

Viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā rada aptuveni 377 kg atkritumu.

 

Ik gadu Latvijā no jauna uzkrājas līdz 700 000 tonnu atkritumu, no kuriem apmēram puse rodas mājsaimniecībās.

 

Apmēram 30% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma veido iepakojums, ko varētu sašķirot un pārstādāt.

 

Katru gadu Latvijā tiek ievests ap 25 000 tonnu elektropreču, 45 000 tonnu automašīnu riepu, 245 000 tonnu eļļas un to filtru, kā arī vairāki tūkstoši tonnu bateriju un akumulatoru. Arī šīs ir otrreiz pārstrādājamas preces, no kurām iegūst materiālus un gatavo jaunus produktus.

 

Papīra šķiedras izmanto līdz pat 7 reizēm.

 

Plastmasu izmanto līdz pat 30 reizēm.

Stiklu un metālu pārkausējot var izmantot bezgalīgi.

 

 

ELEKTROPREČU   PĀRSTRĀDE

 

Nolietoto elektropreču pārstrādes procesā vidēji tiek atgūti 83% materiālu – metāli, plastmasa, stikls.

Elektropreces satur dārgmetālus, kuri pārstrādes procesā tiek atdalīti un atgriezti dārgmetālu tirgū, lai pārtaptu par rotaslietām vai kļūtu par jaunu elektropreci.

Alumīnija ieguve no raktuvēm prasa gandrīz 20 reizes vairāk enerģijas nekā alumīnija ieguve no otrreizējās pārstrādes.