SIA "Ludzas apsaimniekotājs" (licence Nr. 3585 - RA )

 

Reg. Nr. 42403015020

Kr. Barona ielā  49  Ludzā

 

Uzņēmumam ir   tiesības nodarboties ar :

 • Ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • Ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un  būvuzraudzību;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • Ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • Elektroietaišu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkopi, elektroietaišu montāžu.

 

Uzņēmumā strādā  220  cilvēki un ir izveidoti   8  darbības iecirkņi.

SIA ,, Ludzas apsaimniekotājs,, ir attīstīta ražošanas bāze, plašs tehnikas autoparks. Uzņēmumā strādā darbinieki ar lielu darba pieredzi un atbilstošu kvalifikāciju, ir  sertificēti  speciālisti .

 

Uzņēmums bieži piedalās iepirkumos un konkursos darbu izpildei Latvijas teritorijā, kā arī sadarbojas ar citiem uzņēmumiem Latvijā.

Visā Ludzas novada teritorijā veic atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu šķirošanas cehs sadarbojas ar Latvijas Zaļo punktu.

Uzņēmums ir izstrādājas ES līdzekļu piesaisties projektu par 3,6 miljoniem latu ūdensvada, kanalizācijas būvju un tīklu rekonstrukcijai.

 

Pastāvīgi tiek veikta ražošanas bāzes modernizācija – atjaunoti ūdensvada un kanalizācijas  tīkli .

Uzņēmuma apzaļumotāju un dizaineru grupa veido krāšņu un  mūsdienīgu pilsētas  ainavu .

 

 

 

 

SIA ,,Ludzas  apsaimniekotājs,,  finansiālie  rādītāji  2010. gadā.

 

Uzņēmuma  saimnieciskās  darbības  rezultātā  ir  radusies  peļņa  20 629 LVL

 

2010. gada  apgrozījums  ir  1 769 399 LVL

Finansiālie  rādītāji  pa  darbības  veidiem  ir  sekojoši:

 

 • Ūdensvads                                                           +  19 846
 • Kanalizācija                                                         +    6 802
 • Sanitārā  attīrīšana                                               -    7 271
 • Otrreizējās  pārstrādes

izejvielu  savākšana                                              -    4 102

 • Namu  apsaimniekošana                                       -   10 422
 • Siltums                                                               +    4 942
 • Siltums(Latgales  šķērsiela)                                  +    1 316
 • Apzaļumošana,  labiekārtošana

apbedīšana                                                          +     2 539

 • Būvdarbi                                                              -    49 685
 • Pilsētas  tualete                                                    -     1 352
 • Gāzes  saimniecība                                               +    4 245

 

Kopā   ūdensvada  un  kanalizācijas   iecirknis  2010. gadu  noslēdza  ar  26 648 LVL  peļņu, jo  pateicoties  veiktajiem  ieguldījumiem  iekārtu  un  darba  aprīkojuma  modernizācijai, tika  panākta   ražošanas  resursu  racionālāka  izmantošana.

2010.gadā ,,Ludzas   apsaimniekotājs,,  turpināja  uzlabot  materiāli  tehnisko  bāzi, modernizēja  to. Sadarbībā  ar  Nodarbinātības  valsts  aģentūru  uzņēmums  iesaistījās  ES  projektu ,, Praktiskā  apmācība  pie  darba  devēja,, un  ,, Pasākumi  noteiktām  personu  grupām,,( subsidētā  nodarbinātība), tādejādi  nodarbinot  86  bezdarbniekus ( 8  no  tiem – bezdarbnieki  ar  invaliditāti).

SIA ,, Birutas   birojs ,,  veica  revīziju  uzņēmumā.  Ir   saņemts  neatkarīgu  revidentu  ziņojums  par  SIA ,, Ludzas  apsaimniekotājs ,,  finanšu  pārskatu.  SIA ,,Birutas   birojs,,  pārbaudīja  bilanci,  peļņas  vai  zaudējumu  aprēķinu, pašu  kapitāla  izmaiņu  pārskatu  un  naudas  plūsmas  pārskatu, kā  arī  nozīmīgu  grāmatvedības  uzskaites  principu  kopsavilkumu  un  citu  informāciju.  Revīzija  ietvēra  procedūras, kas  tika  veiktas, lai  iegūtu  revīzijas  pierādījumus  par  finansu  pārskatos  uzrādītajām  summām  un  atklāto  informāciju.  Revidenti   atzina, ka  SIA ,, Ludzas  apsaimniekotājs,,  finansu  pārskats  sniedz  patiesu  un  skaidru  priekštatu  par  uzņēmuma  finansiālo  stāvokli  2010.gada  31.decembrī, kā  arī  par  tā  darbības  finanšu  rezultātiem  un  naudas  plūsmām  2010.gadā  saskaņa  ar  Latvijas  Republikas  Gada  pārskatu  likumu.