Pakalpojumi, ko SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs” nodrošina dzīvokļu īpašniekiem bez atsevišķas samaksas.

 

Par ikmēneša maksu, ko dzīvokļu īpašnieki maksā par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un, kas sastāda 50% no kopējās ikmēneša maksas, SIA ,, Ludzas apsaimniekotājs” nodrošina dzīvokļu  īpašniekiem  sekojušus pakalpojumus bez atsevišķas samaksas .

 

1.      Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkopē, tai skaitā:

 1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 2. Sistēmas apsekošana
 3. (skaitītāju,ventiļu,filtru,nosēdaku,sūkņu,izolācijas);
 4. apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana;
 5. Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana;
 6. Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana;
 7. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām;
 8. Atsevišķajos dzīvokļu īpašumos esošo  iekārtu  (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana
 9. Ūdensvadu skalošana;
 10. Citi darbi, kuru izpildē nav nepieciešami kādu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu nomaiņa.

 

2.      Siltumapgādes sistēmas apkope, tai skaitā :

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana ;
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu;
 • Ārējās( ārpus dzīvojamās mājas) apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un skalošana;
 • Siltummezgla iekārtu un sildītāja hidrauliskā pārbaude;
 • Dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude
 • Apkures un karstā ūdens sistēmas atgaisošana;
 • Noslēgventiļu ,regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana;
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana;
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un apkalpošana;
 • Kontrolmēraparatūras  darbības uzraudzība;
 • Kontrolmēraparatūras  pārbaužu organizēšana;
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība;
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām;
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā;
 • Mājas vecākā vai PĀRVALDNIEKA  noteiktā temperatūras režīma uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē;
 • Citi darbi, kuru izpildē nav nepieciešami kādu Siltumapgādes sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu  nomaiņa.

 

3.      Elektroapgādes sistēmas apkope, tai skaitā:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, tīrīšana un profilaktiskais remonts;
 • Elektrosadales sistēmas testēšana;
 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana;
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude;
 • Citi darbi, kuru izpildē nav nepiecienāmi kādu elektroapgādes sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu nomaiņa.

 

4.     Gāzes saimniecības apkope

 

 • Gāzes padeves atslēgšana avārijas situācijās
 • Gāzes vadu pārbaude.

 

5.      Mājas konstruktīvo  elementu stāvokļa kontrole, tai skaitā:

 

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana;
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana;
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana;
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana;
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu( sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana;
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana;
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude;

 

 

Juridiskie pakalpojumi:

 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem;
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem
 • Parādu piedziņa(tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā ,darbs ar parādniekiem u. tml.)
 • Juridisku dokumentu projektu  sagatavošana(sūdzības,pretenzijas, līgumi,vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām,protokoli u.tml.);
 • Pārstāvība darījumu attiecībās (tikšanās ar darījumu partnieriem, konsultācijas par  darījumu līgumu   nosacījumiem,līgumu izpildes kontrole u. tml.)
 • Juridisko dokumentu saglabāšana;
 • Citi pakalpojumi, kas saistīti ar juridisko procedūru izpildi.

 

 

 

Lietvedība

 • Mājas dokumentācijas saglabāšana;
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā  formātā;
 • Citi pakalpojumi, kas saistīti ar visa veida prasību izpildi lietvedības jomā.

 

Administratīvās  darbības nodrošināšana

 

 • Administratīvo ēku nodrošināšana
 • Pasta un sakaru pakalpojumi
 • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

 

 

Maksas pakalpojumi, ko SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,, nodrošina dzīvokļu īpašniekiem

Par dzīvojamās mājas  atjaunošanas (uzkrāšanas) fondā ieskaitāmajiem līdzekļiem, kas sastāda 50% no aprēķinātās ikmēneša maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,, nodrošina dzīvokļu īpašniekiem sekojošus maksas pakalpojumus, attiecīgās  summas atskaitot no Dzīvojamas mājas atjaunošanas fonda.

 

1.  ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkopē, tai skaitā:

 

 • Atsevišķu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas bojāto posmu nomaiņa;
 • Ūdensvada noslēgventiļu nomaiņa;
 • Dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas kanalizācijas tīklu līdz 1.skatakai;

 

Siltumapgādes sistēmas apkope, tai skaitā:

 

 • Elektronisko regulatoru profilaktiskais remonts;
 • Bojāto noslēgventiļu  nomaiņa siltumapgādes sistēmā;
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa;
 • Dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas skalošana;
 • Siltummaiņu   ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana;
 • Kontrolmēraparatūras  pārbaužu organizēšana;
 • Energoaudita veikšana;

 

 

Elektroapgādes sistēmas apkope, tai skaitā:

 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa;

 

 

Gāzes saimniecības apkope

 • Visas nepieciešamās darbības un pakalpojumi, izņemot gāzes vadu pārbaudi un atslēgšanu avārijas situācijās.

 

Mājas konstruktīvo elementu stāvokļa kontrole, tai skaitā

 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti;
 • Ēku tehniskā apsekošana;
 • Dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību nodrošināšana;
 • Dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšanai;
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas  tīrīšana;
 • Mājas inženiertīklu aku tīrīšana;
 • Lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana;
 • Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana;
 • Gāzes vadu pārbaude un krāsošana;

6. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošas daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana;

 

 • Kāpņu slaucīšana;
 • Kāpņu mazgāšana;
 • Kāpņu mitrā uzkopšana;
 • Koplietošanas koridoru mazgāšana;
 • Kāpņu margu mazgāšana;
 • Kāpņu telpas griestu tīrīšana;
 • Kāpņu telpas sienu mazgāšana;
 • Atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekcija;
 • Pagrabu tīrīšana;
 • Bēniņu tīrīšana;
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana;
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana
 • Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi

 

Nodrošināt  Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas cita veida pārvaldīšanas darbības atbilstoši  DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU  gribai un maksātspējai, tai skaitā – dzīvojamās mājas uzlabošanas un attīstīšanas