Laipni lūdzam


mūsu


mājas lapā !

 

 

 

PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai!

 

14.10.2019 no 10:00 līdz 16:00 sakarā ar remontdarbiem tiks pārtraukta kārstā ūdens padeve.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

_______________________________________________________________


PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai!

 

Sākot ar 23.09.2019. tiks atjaunota karstā ūdens padeve. Lūdzam pārbaudīt karstā ūdens padeves krānus dzīvokļos.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācijaIedzīvotāju uzmanībai!

Lūdzam pievērst uzmanību Jūsu dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumam.

Triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām Jums ir obligāti jānomaina ūdens skaitītāji, pretējā gadījumā ūdens patēriņa starpība tiks rēķināta Jūsu dzīvoklim.

 

Cienījamie klienti!

 

Sākot ar 2019.gada 1. augustu Jums būs iespēja apmaksāt mūsu komunālus rēķinus veikalu "Maxima" kasēs.

Lai veiktu maksājumu, līdzi ir jāpaņem pēdējais izprintētais rēķins ar svītrkodu.

Pievēršam jūsu uzmanību, ka par rēķinu apmaksu var tikt iekasēta "Maxima" komisijas maksa.


SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

_______________________________________________________________

 

PAZIŅOJUMS

Cien. ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāj!

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 81 apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” šādus tarifus:

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.17 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.59 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

Jūnija mēnesī SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klienti saņems rēķinus par maija mēnesī patērēto ūdeni un kanalizāciju pēc iepriekšējā tarifa. Sākot ar 2019.gada jūliju, saņemot rēķinu par jūnijā patērēto ūdeni un kanalizāciju, samaksa tiks aprēķināta pēc jaunā tarifa.

 

Par ūdens patēriņa starpību

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un uz likumu pamata izdotie tiesību akti nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts) jeb skaitītājs, kas uzskaita kopējo mājas patēriņu.

Ar jauna tarifa stāšanos spēkā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, gadījumos,  ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiks veikta ūdens patēriņa starpības aprēķināšana, ievērojot 09.12.2008. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19., 19.1., 19.11., 19.12., 19.13., 19.14., 28. un 29. punktu nosacījumus, kā arī MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” II. nodaļā noteikto kārtību.

Radusies ūdens patēriņa starpība tiks sadalīta atbilstoši dzīvojamā mājā atsevišķo īpašumu skaitam (arī uz tiem, kas būs iesnieguši iesniegumu par prombūtni).

Ja mājā būs dzīvokļi:

 • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
 • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
 • kuru skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti (nomainīti) triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,

starpības sadale tiks piemērota tikai šiem minētajiem dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem. Pārējie  apmaksās tikai to patēriņu, ko uzrāda individuālie patēriņa skaitītāji.

Ievērībai

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks/īrnieks nevar iesniegt informāciju par skaitītāju rādījumiem, nevar nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pārbaudi, par to rakstiski jāinformē SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedzot iesniegumu sekretārei vai atsūtot uz e-pastu: sia.la@inbox.lv. Informācija par prombūtni ļauj neieslēgt šo īpašnieku/īrnieku iepriekšminētajās kategorijās!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klients katra kalendārā mēneša pēdējā datumā nolasa visu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noplombēto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus un līdz nākošā mēneša 01. datumam paziņo tos vienā no rādījumu nodošanas veidiem:

 • klientu portālā: www.ludzaps.lv;
 • e-pastā: sia.la@inbox.lv;
 • ievietojot veidlapu pasta kastītēs, kas atrodas noteiktās dzīvojamās mājas kāpņu telpā;
 • ievietojot veidlapu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” speciāli izveidotā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kastītē, kas atrodas līdzās norēķinu kasei Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;
 • ierodoties personīgi SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” abonentu daļā, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701. Ja paziņošanas termiņš iekrīt brīvdienā, tad rādījumus paziņo nākošajā darba dienā.

Rādījumi jāuzrāda ar 3 zīmēm aiz komata (arī sarkanie cipari vai bultiņu rādījums uz sadaļu „pulkstenīšiem”).

Par skaitītājiem un to apkalpošanu

Sākot ar 01.06.2019. ūdens patēriņa skaitītāju, kas neatrodas uz ievada daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (dzīvokļu īpašumos uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji), verifikācijas (nomaiņas) izmaksas būs jāsedz pakalpojuma lietotājam.

Dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji pieder dzīvokļa īpašniekam/īrniekam, kuram tad arī ir jāievēro 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 15. un 15.1. punktu nosacījumi un jāveic visas procedūras, kas noteiktas likumā “Par mērījumu vienotību”.

Skaitītāju derīguma termiņš ir norādīts paziņojumā (veidlapā) par skaitītāju rādījumiem! Sekojiet paši, vēstules netiks sūtītas! Skaitītāju verifikācija jāveic 3 mēnešu laikā pēc verifikācijas termiņa beigām!

Tuvojoties skaitītāju verifikācijas termiņam, dzīvokļa īpašniekam/īrniekam vajadzētu izvēlēties pakalpojumu sniedzēju (sertificētu uzņēmumu), kurš veiks skaitītāju verificēšanu, un pieteikt šo pakalpojumu.

Ja tiek pieņemts lēmums izmantot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pakalpojumus, tad pakalpojums jāpiesaka, zvanot pa tālr. nr. 65707335, mob.t. nr. 22001641, sūtot e-pastu uz sia.la@inbox.lv vai ierodoties personīgi abonentu daļā, Kr. Baronā ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā, tās pieņemšanas laikā.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbinieki noņems veco ūdens patēriņa skaitītāju, uzstādīs verificētu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

Ja tiek izvēlēts cits pakalpojuma sniedzējs, tad obligāti jāatceras informēt par to SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, divu darba dienu laikā iesniedzot šī attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sastādīto aktu par skaitītāju verificēšanu.

Pieņemšanas - nodošanas aktu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” var nodot dzīvokļa īpašnieks/īrnieks, darba veicējs, vai jebkura cita persona.  Pieņemšanas - nodošanas aktā jānorāda datums, noņemto ūdens patēriņa skaitītāju numurus un rādījumus, no jauna uzlikto skaitītāju numurus un rādījumus (salasāmi).

Skaitītājiem jābūt noplombētiem (no jauna uzlikto ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vietas plombēšanu veic SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbinieki).

 

Par karstā ūdens uzsildīšanas maksu

No 01.06.2019. maksa par karstā ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un neatkarīgi no tā - ir vai nav paredzēta karstā ūdens cirkulācija, būs vienota: 2,68 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Maksu par karstā ūdens uzsildīšanu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” veiks saskaņā ar MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 3. un 14. pielikumu.

Pamatojums: Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 03.03.2016. lēmums  Nr. 2.4.1-19-9/2015, 25.10.2016. vēstules "Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr. 2.4.1-19-9/2015"  ieteikums Nr. 2 (Lai nodrošinātu, ka Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji par karstā ūdens uzsildīšanu maksā atbilstoši pakalpojuma cenai, SIA „Ludzas apsaimniekotājs” pārskatīt noteikto maksu par ūdens uzsildīšanu).

 

Ar cieņu

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

 

 

STEIDZAMIEM GADĪJUMIEM!

 • Avārijas dienesta telefons (dispečers) - 27017710
 • BEZMAKSAS zvans avārijas dienestam - 80707710
 • Sekretāre - 65707330 (uzzināt citus interesējošos telefonus)
 • Uzņēmuma e-pasts: sia.la@inbox.lv
 • 1188 -  izziņu dienests
 • Glābšanas dienests - 112

 

Mūsu konta numuri:

AS Citadele banka Konts: LV60PARX0006524400012

PrivatBank AS Konts: LV16PRTT0260015302900

SEB banka AS Konts: LV53UNLA0050019683913

Luminor Bank AS Konts: LV65RIKO0002930255251

Swedbank AS Konts: LV56HABA0551045362320