_____________________________________________________________________________

 

Informācija klientiem!

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.19, 1.p.) apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā:

1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu bez PVN 1,17 EUR/m3, kopā ar PVN 21% 1,42 EUR/m3;

2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu bez PVN 1,59 EUR/m3,  kopā ar PVN 21% 1,92 EUR/m3.

______________________________________________________________


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka plāno ieviest komisijas maksu par skaidras naudas norēķiniem un norēķiniem ar maksājuma kartēm Sabiedrības kasē. Maksa sastādīs EUR 0,77, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par viena darījuma veikšanu, ko plānots ieviest sākot ar 2018.gada 1.oktobri.

 

Papildus informējam, ka par mūsu pakalpojumiem ir iespējams norēķināties, veicot pārskaitījumu internetbankā. Ja esat AS “Citadele banka”, AS „PrivatBank”, SEB bank, Luminor Bank AS un „Swedbank” AS klients, veicot pārskaitījumu uz attiecīgu Sabiedrības bankas kontu, maksa par pārskaitījumu ir atbilstoša katras bankas noteiktam cenrādim vai netiek piemērota.

 

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu apstrādes un aizsardzības prasībām, sākot ar šī gada 15.augustu Sabiedrības klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. No 2018.gada 1.novembra šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums, kas sastādīs EUR 0,57, ieskaitot PVN.

 

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, kā arī skaitītāju rādījumu par saņemto pakalpojumu (ūdensapgāde, gāze u.c.)  iesniegšanu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, kas ir bezmaksas pakalpojums.

Klientiem, kuri jau saņem rēķinus tikai elektroniski vai izmantojot portālu www.ludzaps.lv, rēķina sagatavošanas un izsūtīšanas maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu rēķinu, izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, ar personu apliecinošu dokumentu (pase,  personas apliecība) jāierodas Sabiedrības abonentu daļā un jāaizpilda elektroniskā pakalpojuma pieteikums, palūdzot izveidot lietotāja autorizācijas datus, lietotāja vārdu un paroli.

Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt mums sniegto kontaktinformāciju – e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai varam sazināties un nodrošināt informāciju par Jūsu īpašumu un laikus nosūtītu rēķinu apmaksai. Informācija par rēķinu būs pieejama tikai uz Jūsu norādīto rēķina saņemšanas e-pasta adresi.

Ar cieņu

sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija, 14.08.2018.

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

 

informē, ka no  01.03.2012. patur sev tiesības aprēķināt un iekasēt

par īres un apsaimniekošanas maksu, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem ( ja tie tiek maksāti vienlaicīgi ar īres vai apsaimniekošanas maksu) kavējuma gadījumos par katru nokavēto dienu maksājuma Līgumsodu 0,01% apmērā no kopējās parādu summas.

Lūdzam Jūs ierasties SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" birojā un

nokārtot sava parāda saistības, sastādot vienošanos par parāda atmaksu. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" apņemas šīs vienošanās spēkā esamības laikā neaprēķināt soda procentus un nepiedzīt

maksājumu parādus no parādnieka.

Gadījumā, ja parādnieks nepilda vai pārkāpj šīs vienošanās

saistības, SIA "LUDZAS APSAIMNIKOTĀJS" būs tiesīgs aprēķināt

visus iepriekš neaprēķinātos soda procentus.

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" administrācija

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"      ABONENTU DAĻA

 

PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS

darba dienās  no   8 00 - 17 00

pusdienu pārtraukums no 12 00 - 13 00