_____________________________________________________________________________

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

 

informē, ka no  01.03.2012. patur sev tiesības aprēķināt un iekasēt

par īres un apsaimniekošanas maksu, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem ( ja tie tiek maksāti vienlaicīgi ar īres vai apsaimniekošanas maksu) kavējuma gadījumos par katru nokavēto dienu maksājuma Līgumsodu 0,01% apmērā no kopējās parādu summas.

Lūdzam Jūs ierasties SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" birojā un

nokārtot sava parāda saistības, sastādot vienošanos par parāda atmaksu. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" apņemas šīs vienošanās spēkā esamības laikā neaprēķināt soda procentus un nepiedzīt

maksājumu parādus no parādnieka.

Gadījumā, ja parādnieks nepilda vai pārkāpj šīs vienošanās

saistības, SIA "LUDZAS APSAIMNIKOTĀJS" būs tiesīgs aprēķināt

visus iepriekš neaprēķinātos soda procentus.

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" administrācija

_____________________________________________________________________________

 

Kurš gan no mums nesapņo dzīvot brīnišķīgas pilsētas ainavas ielokā, katru dienu baudīt ziedu smaržu, klausīties ūdens strūklaku burbuļošanā un putnu dziesmas. Visas šīs priekšrocības var dot pārdomāti un prasmīgi izstrādāta ainava.

Par šādas pilsētas teritorijas ainavas veidošanu rūpējas SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" dizaineru un apzaļumotāju grupa, kura sniedz sekojošus pakalpojumus:

Izstrādā teritorijas objekta dizaina projektus;

Sastāda izmaksu tāmi visu darbu veikšanai;

Realizē projektu dzīvē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"      ABONENTU DAĻA

 

PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS

darba dienās  no   8 00 - 17 00

pusdienu pārtraukums no 12 00 - 13 00

Ludzas pilsēta