Decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas iesniegums. (Iesniegumu var apskatīt un lejupielādēt šeit >>>>).

IETEIKUMI NOTEKŪDEŅU KRĀJTVERTŅU UN LOKĀLO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU BŪVNIECĪBAI UN EKSPLUATĀCIJAI (Plašāka informācija pieejama šeit>>>)

_____________________________________________________________________________

 

 

PAZIŅOJUMS

Cien. pakalpojumu lietotāj!

 

Informējam, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumiem Nr. 524 „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, sākot ar 2020. gada 1. februāri SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”:

1. veiks ūdens patēriņa pārrēķinu, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumu un atsevišķajos īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” noteikto, tai skaitā ievērojot to 19., 19.1., 19.1 (19.11., 19.1 2., 19.1 3., 19.1 4. ,19.1 5. , 19.1 6., 19.1 7. ), 19.2, 19.3,      28. un 29.punktu nosacījumus.

2. aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, - veiks saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4. un 17.4.1. punktos noteikto „proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic.”

 

Ar cieņu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

_______________________________________________________

Svarīga informācija


autobraucējiem:

sākot ar 28. janvāri, tiks slēgta satiksme

Tālavijas ielā

Par satiksmes organizāciju Tālavijas ielā, būvdarbu laikā:

Sakarā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem, no 28. janvāra, uz būvdarbu veikšanas periodu, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā un operatīvā transporta) Tālavijas ielā(Tālavijas iela 49 līdz Lauku šķērsielai).

Vieglā autotransporta plūsma tiks novirzīta uz: Tālavijas iela – Lauku šķērsiela – J.Soikāna iela  – Kuļņeva iela – Tālavijas iela.

Kravas autotransporta kustība tiks novirzīta uz: Kārsava – Rēzekne – Ludza !!!

Pielikumā: Satiksmes organizācijas shēma

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

23.01.2020.

 

 

Cien. patērētāj!


SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka decembra mēneša rēķinā, pamatojoties uz 2017. gada 24. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 1/2017, 2017. gada 24. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 2/2017 un 2013. gada 21. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 2/2013 ar zemes īpašniekiem              Raisu Breidaku, Ivanu Kodaļevu un Anatoliju Vituškinu par zemes gabala nomu zem daudzstāvu dzīvojamās mājas pēc adreses              Biržas ielā 14, Jums tika aprēķināta zemes nomas maksa par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.Administrācija

_______________________________________________________

 

Cien. patērētāj!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka decembra mēneša rēķinā, pamatojoties uz 2019. gada 30. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 1/2019 ar zemes īpašnieku Ingūnu Grigorjevu par zemes gabala nomu zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adreses Liepājas ielā 34A, Jums tika aprēķināta zemes nomas maksa par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.Administrācija

_______________________________________________________

Cien. patērētāj!


SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka decembra mēneša rēķinā, pamatojoties uz 2019. gada 30. oktobra noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 2/2019 ar zemes īpašnieku Anastasiju Kreitāli par uz zemes gabala atrodošās daudzstāvu dzīvojamās mājas pēc adreses              18. Novembra ielā 14, Jums tika aprēķināta zemes nomas maksa par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.Administrācija

_______________________________________________________

Cien. patērētāj!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka decembra mēneša rēķinā, pamatojoties uz 2016. gada 31. martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 1/2016 ar zemes īpašnieku Liju Blumbergu par zemes gabala nomu zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adreses Skolas ielā 27A, Jums tika aprēķināta zemes nomas maksa par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Administrācija

_______________________________________________________

Cien. patērētāj!

 


SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka decembra mēneša rēķinā, pamatojoties uz 2013. gada 12. jūnija noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ZN – 1/2013 ar zemes īpašnieku Aleksandru Ļebedevu par uz zemes gabala atrodošās daudzstāvu dzīvojamās mājas pēc adreses              Skolas ielā 21, Jums tika aprēķināta zemes nomas maksa par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.Administrācija

 


INFORMĀCIJA

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā no 2020.gada 1.janvāra vienotā  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 14,99 EUR/m3 bez PVN, kopā ar  PVN 21% - 18,14 EUR/m3.

Maksa vienam iedzīvotājam:

 • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centrālo siltumapgādi 2,26 EUR/mēnesī ar PVN 21%;
 • Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bez centrālās siltumapgādes 1,96 EUR/mēnesī ar PVN 21%.

Pamatojums: sadzīves atkritumu apglabāšanas maksas pieaugums SIA „ALAAS” atkritumu poligonā.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija


Iedzīvotāju uzmanībai!

Lūdzam pievērst uzmanību Jūsu dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumam.

Triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām Jums ir obligāti jānomaina ūdens skaitītāji, pretējā gadījumā ūdens patēriņa starpība tiks rēķināta Jūsu dzīvoklim.

 

Cienījamie klienti!

 

Sākot ar 2019.gada 1. augustu Jums būs iespēja apmaksāt mūsu komunālus rēķinus veikalu "Maxima" kasēs.

Lai veiktu maksājumu, līdzi ir jāpaņem pēdējais izprintētais rēķins ar svītrkodu.

Pievēršam jūsu uzmanību, ka par rēķinu apmaksu var tikt iekasēta "Maxima" komisijas maksa.


SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

_______________________________________________________________

 

PAZIŅOJUMS

Cien. ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāj!

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 81 apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” šādus tarifus:

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.17 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.59 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

Jūnija mēnesī SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klienti saņems rēķinus par maija mēnesī patērēto ūdeni un kanalizāciju pēc iepriekšējā tarifa. Sākot ar 2019.gada jūliju, saņemot rēķinu par jūnijā patērēto ūdeni un kanalizāciju, samaksa tiks aprēķināta pēc jaunā tarifa.

 

Par ūdens patēriņa starpību

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un uz likumu pamata izdotie tiesību akti nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts) jeb skaitītājs, kas uzskaita kopējo mājas patēriņu.

Ar jauna tarifa stāšanos spēkā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, gadījumos,  ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiks veikta ūdens patēriņa starpības aprēķināšana, ievērojot 09.12.2008. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19., 19.1., 19.11., 19.12., 19.13., 19.14., 28. un 29. punktu nosacījumus, kā arī MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” II. nodaļā noteikto kārtību.

Radusies ūdens patēriņa starpība tiks sadalīta atbilstoši dzīvojamā mājā atsevišķo īpašumu skaitam (arī uz tiem, kas būs iesnieguši iesniegumu par prombūtni).

Ja mājā būs dzīvokļi:

 • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
 • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
 • kuru skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombētiplombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti (nomainīti) triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,

starpības sadale tiks piemērota tikai šiem minētajiem dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem. Pārējie  apmaksās tikai to patēriņu, ko uzrāda individuālie patēriņa skaitītāji.

Ievērībai

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks/īrnieks nevar iesniegt informāciju par skaitītāju rādījumiem, nevar nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pārbaudi, par to rakstiski jāinformē SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedzot iesniegumu sekretārei vai atsūtot uz e-pastu: sia.la@inbox.lvInformācija par prombūtni ļauj neieslēgt šo īpašnieku/īrnieku iepriekšminētajās kategorijās!

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klients katra kalendārā mēneša pēdējā datumā nolasa visu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noplombēto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus un līdz nākošā mēneša 01. datumam paziņo tos vienā no rādījumu nodošanas veidiem:

 • klientu portālā: www.ludzaps.lv;
 • e-pastā: sia.la@inbox.lv;
 • ievietojot veidlapu pasta kastītēs, kas atrodas noteiktās dzīvojamās mājas kāpņu telpā;
 • ievietojot veidlapu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” speciāli izveidotā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kastītē, kas atrodas līdzās norēķinu kasei Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā;
 • ierodoties personīgi SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” abonentu daļā, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701. Ja paziņošanas termiņš iekrīt brīvdienā, tad rādījumus paziņo nākošajā darba dienā.

Rādījumi jāuzrāda ar 3 zīmēm aiz komata (arī sarkanie cipari vai bultiņu rādījums uz sadaļu „pulkstenīšiem”).

Par skaitītājiem un to apkalpošanu

Sākot ar 01.06.2019. ūdens patēriņa skaitītāju, kas neatrodas uz ievada daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (dzīvokļu īpašumos uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji), verifikācijas (nomaiņas) izmaksas būs jāsedz pakalpojuma lietotājam.

Dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji pieder dzīvokļa īpašniekam/īrniekam, kuram tad arī ir jāievēro 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 15. un 15.1. punktu nosacījumi un jāveic visas procedūras, kas noteiktas likumā “Par mērījumu vienotību”.

Skaitītāju derīguma termiņš ir norādīts paziņojumā (veidlapā) par skaitītāju rādījumiem! Sekojiet paši, vēstules netiks sūtītas! Skaitītāju verifikācija jāveic 3 mēnešu laikā pēc verifikācijas termiņa beigām!

Tuvojoties skaitītāju verifikācijas termiņam, dzīvokļa īpašniekam/īrniekam vajadzētu izvēlēties pakalpojumu sniedzēju (sertificētu uzņēmumu), kurš veiks skaitītāju verificēšanu, un pieteikt šo pakalpojumu.

Ja tiek pieņemts lēmums izmantot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pakalpojumus, tad pakalpojums jāpiesaka, zvanot pa tālr. nr. 65707335, mob.t. nr. 22001641, sūtot e-pastu uz sia.la@inbox.lv vai ierodoties personīgi abonentu daļā, Kr. Baronā ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā, tās pieņemšanas laikā.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbinieki noņems veco ūdens patēriņa skaitītāju, uzstādīs verificētu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

Ja tiek izvēlēts cits pakalpojuma sniedzējs, tad obligāti jāatceras informēt par to SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, divu darba dienu laikā iesniedzot šī attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sastādīto aktu par skaitītāju verificēšanu.

Pieņemšanas - nodošanas aktu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” var nodot dzīvokļa īpašnieks/īrnieks, darba veicējs, vai jebkura cita persona.  Pieņemšanas - nodošanas aktā jānorāda datums, noņemto ūdens patēriņa skaitītāju numurus un rādījumus, no jauna uzlikto skaitītāju numurus un rādījumus (salasāmi).

Skaitītājiem jābūt noplombētiem (no jauna uzlikto ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vietas plombēšanu veic SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbinieki).

 

Par karstā ūdens uzsildīšanas maksu

No 01.06.2019. maksa par karstā ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos, kur ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji un neatkarīgi no tā - ir vai nav paredzēta karstā ūdens cirkulācija, būs vienota: 2,68 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Maksu par karstā ūdens uzsildīšanu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” veiks saskaņā ar MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 3. un 14. pielikumu.

Pamatojums: Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 03.03.2016. lēmums  Nr. 2.4.1-19-9/2015, 25.10.2016. vēstules "Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr. 2.4.1-19-9/2015"  ieteikums Nr. 2 (Lai nodrošinātu, ka Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji par karstā ūdens uzsildīšanu maksā atbilstoši pakalpojuma cenai, SIA „Ludzas apsaimniekotājs” pārskatīt noteikto maksu par ūdens uzsildīšanu).

 

Ar cieņu

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

 

______________________________________________________

 

Cienījamie iedzīvotāji!

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iepazīties ar informāciju par slimības profilaksi.

Informācija par legionelozi un tās profilaksi

Kas ir legioneloze?Legioneloze jeb leģionāru slimība ir Legionella baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas izpaužas kā smaga pneimonija (plaušu karsonis). Slimība sākas strauji, temperatūrai paaugstinoties līdz 39-40,5○C, ar galvassāpēm un muskuļu sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi. Paaugstināts risks saslimt ar legionelozi ir cilvēkiem ar hroniskām plaušu slimībām un novājinātu imūnsistēmu (piemēram, emfizēmu, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, vēzi, diabētu, nieru slimībām), tiem, kas lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus, kā arī bijušiem vai esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc 50 gadiem. Parasti simptomi parādās 2-10 dienu laikā pēc inficēšanās (visbiežāk 7 dienas), taču retos gadījumos infekcijas inkubācijas periods var ilgt līdz pat trim nedēļām. Lielākajai daļai pacientu nepieciešama hospitalizācija un ārstēšana ar piemērotām antibiotikām.

Kā iespējams inficēties ar legionelozi? Ar legionelozi var saslimt, ieelpojot legionellas saturošus mikroskopiskus ūdens pilienus (aerosolus), kas veidojas, ar legionellām piesārņotajam ūdenim atsitoties pret cietām virsmām. Legionellas saturoši aerosoli var veidoties no tekoša ūdens krāna vai dušas, no burbuļvannām, gaisa mitrinātājiem, gaisa kondicionēšanas iekārtām, iekštelpu dekoratīvajās strūklakās u.c. izsmidzināšanas ierīcēs. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, jo lielāks ir inficēšanās risks. Dzerot ūdeni un parasti arī mazgājoties vannā, ar legionelozi nav iespējams inficēties.

Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā! Dabā legionellas nelielā daudzumā atrodas ezeros un upēs. Tās var ievērojami savairoties ūdens apgādes sistēmās, ja ūdens temperatūra ir robežās no +20○C līdz +45○C un organisko vielu (bioloģiskā aplikuma, nosēdumu u.c.) klātbūtnē. Legionellas īpaši vairojas siltā ūdenī, karstā un aukstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas), cauruļvadu dušu, krānu vai tvertņu (t. sk. boileru) virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos, mazgāšanas iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos, ūdenssildītājos. Bioloģiskā aplikuma veidošanos uz ūdensvadu un ūdenstilpņu iekšējām virsmām veicina piesārņojums, neaizsniedzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, ūdens stagnācija (zems spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi, liels ūdens apjoms), negludas virsmas, karstā ūdens temperatūra zem +50○C, korozija un citi faktori.

Kā sevi pasargāt no inficēšanās ar legionelozi? Lai izvairītos no inficēšanās, karstā un aukstā ūdens sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu legionellu savairošanos. Jāseko tam, lai aukstā ūdens temperatūra visās izplūdes vietās būtu zem +20○C, bet karstā ūdens – virs +50○C (šāda temperatūra būtu jāsasniedz, notecinot ūdeni aptuveni vienu minūti ilgi), un tā cirkulācija būtu nodrošināta visā karstā ūdens sistēmā. Karstā ūdens cauruļvadus ieteicams aplikt ar izolācijas materiāliem, ja tie atrodas pārāk tuvu aukstā ūdens cauruļvadiem. Nepieciešams regulāri veikt dušu uzgaļu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī tās dezinficēt, izmantojot hloru saturošus sadzīves dezinfekcijas līdzekļus, vai ieliekot verdošā ūdenī. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantotas. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes. Ilgi nelietoti dušu un krānu uzgaļi jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Vispārīgi jānovērš situācijas, kad ūdens apgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu. Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Atbilstoši lietošanas instrukcijai, bet ne retāk kā divas reizes gadā, jāiztīra un jādezinficē gaisa kondicionēšanas sistēmas, bet ūdens sildītāji (boileri) – ne retāk kā reizi gadā.

Kur iegūt papildu informāciju? Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā[1] un Veselības inspekcijas mājas lapa[2] ir pieejama plašāka informācija par legionelozes slimības simptomiem un par profilakses pasākumiem dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem un ūdens lietotājiem legionella baktēriju ierobežošanai.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Informācija klientiem!

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.19, 1.p.) apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā:

1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu bez PVN 1,17 EUR/m3, kopā ar PVN 21% 1,42 EUR/m3;

2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu bez PVN 1,59 EUR/m3,  kopā ar PVN 21% 1,92 EUR/m3.

______________________________________________________________


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka plāno ieviest komisijas maksu par skaidras naudas norēķiniem un norēķiniem ar maksājuma kartēm Sabiedrības kasē. Maksa sastādīs EUR 0,77, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par viena darījuma veikšanu, ko plānots ieviest sākot ar 2018.gada 1.oktobri.

 

Papildus informējam, ka par mūsu pakalpojumiem ir iespējams norēķināties, veicot pārskaitījumu internetbankā. Ja esat AS “Citadele banka”, AS „PrivatBank”, SEB bank, Luminor Bank AS un „Swedbank” AS klients, veicot pārskaitījumu uz attiecīgu Sabiedrības bankas kontu, maksa par pārskaitījumu ir atbilstoša katras bankas noteiktam cenrādim vai netiek piemērota.

 

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu apstrādes un aizsardzības prasībām, sākot ar šī gada 15.augustu Sabiedrības klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. No 2018.gada 1.novembra šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums, kas sastādīs EUR 0,57, ieskaitot PVN.

 

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, kā arī skaitītāju rādījumu par saņemto pakalpojumu (ūdensapgāde, gāze u.c.)  iesniegšanu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, kas ir bezmaksas pakalpojums.

Klientiem, kuri jau saņem rēķinus tikai elektroniski vai izmantojot portālu www.ludzaps.lv, rēķina sagatavošanas un izsūtīšanas maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu rēķinu, izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, ar personu apliecinošu dokumentu (pase,  personas apliecība) jāierodas Sabiedrības abonentu daļā un jāaizpilda elektroniskā pakalpojuma pieteikums, palūdzot izveidot lietotāja autorizācijas datus, lietotāja vārdu un paroli.

Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt mums sniegto kontaktinformāciju – e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai varam sazināties un nodrošināt informāciju par Jūsu īpašumu un laikus nosūtītu rēķinu apmaksai. Informācija par rēķinu būs pieejama tikai uz Jūsu norādīto rēķina saņemšanas e-pasta adresi.

Ar cieņu

sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija, 14.08.2018.

_______________________________________________________

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

 

informē, ka no  01.03.2012. patur sev tiesības aprēķināt un iekasēt

par īres un apsaimniekošanas maksu, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem ( ja tie tiek maksāti vienlaicīgi ar īres vai apsaimniekošanas maksu) kavējuma gadījumos par katru nokavēto dienu maksājuma Līgumsodu 0,01% apmērā no kopējās parādu summas.

Lūdzam Jūs ierasties SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" birojā un

nokārtot sava parāda saistības, sastādot vienošanos par parāda atmaksu. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" apņemas šīs vienošanās spēkā esamības laikā neaprēķināt soda procentus un nepiedzīt

maksājumu parādus no parādnieka.

Gadījumā, ja parādnieks nepilda vai pārkāpj šīs vienošanās

saistības, SIA "LUDZAS APSAIMNIKOTĀJS" būs tiesīgs aprēķināt

visus iepriekš neaprēķinātos soda procentus.

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" administrācija

_____________________________________________________________________________

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"      ABONENTU DAĻA

 

PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS

darba dienās  no   8 00 - 17 00

pusdienu pārtraukums no 12 00 - 13 00