Finansu nodaļa

 

 

SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs’’ ir  izveidota  spēcīga  finansu  nodaļa,  kura nodrošina  veiksmīgu  uzņēmuma  ilgtermiņa  darbību.

Finanšu nodaļas vadītāja Ludmila Kudrjavceva

 

Tirgus ekonomikas  apstākļos finanšu  vadība  ir  kļuvusi  ārkārtīgi  svarīga  jebkuram  uzņēmumam, neatkarīgi  no  tā  juridiskās  formas  un  lieluma.

Tāpēc  mūsdienās  pieaug  finanšu  vadības  nozīme  uzņēmuma  labklājības  pakāpes  un  perspektīvas  noteikšanā  pieaugošās  konkurences  apstākļos, kad  peļņas  gūšana  kļūst  arvien  grūtāka  un  pieaug  risks  pieņemt  lēmumus.

Finanšu ekonomists Rasma Cimermane

 

No tā, cik  efektīvi  uzņēmuma  finanses  transformējas  pamatlīdzekļos, apgrozāmajos  līdzekļos  kā  arī  strādnieku  darba  stimulēšanas  līdzekļos   ir  tieši  atkarīga  uzņēmuma  finansiālā  labklājība  un  dzīvotspēja.

 

Uzņēmuma  pienākums  ir  kārtot  grāmatvedību,  bet  sakārtota  grāmatvedības  sistēma  uzņēmumā  ir  zelta  vērta.

Grāmatvedība  ir  process, kas  hronoloģiski  un  sistemātiski  naudas  izteiksmē  apkopo  visus  saimnieciskos  darījumus, sastāda  pārskatus  un  skaidro  darījumu  rezultātus.

 

SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs ‘’ grāmatvedības  uzskaite  tiek  organizēta  atbilstoši  uzņēmuma  vajadzībām  un  saimnieciskajai  darbībai  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem.

Grāmatvedība  reģistrē  visus  darījumus,  kuri  ir  pamatoti  ar  attaisnojošiem  dokumentiem,  nodrošina  saistību  un  prasību  uzskaiti,  sagatavo  finanšu , statistikas  pārskatus,  kā  arī  nodokļu  un  citas  atskaites,  nodrošina  kontroli  par  uzņēmuma  materiālo  un  finanšu  resursu  izmantošanu  un  īpašuma  saglabāšanu.

Grāmatvedība  veic  visas  finanšu  operācijas, darba  algu  izmaksas,  kā  arī  iekasē  maksājumus  par  pakalpojumiem.

 

Tā kā uzņēmums sniedz plašu komunālo pakalpojumu klāstu, ir nepieciešams veikt sīku uzskaiti katram pakalpojumu veidam.

Finansu nodaļas pārraudzībā strādā abonentu daļa, kura kārto iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu uzskaiti.

 

Abonentu daļas pienākumos ietilpst:

  • Savākt un apkopot informāciju par patērēto ūdeni,  siltumu, gāzi pēc skaitītāju rādījumiem
  • Noformēt rēķinus
  • Kontrolēt rēķinu apmaksu
  • Sniegt konsultācijas klientiem

Uzskaite tiek kārtota elektroniski, tāpēc par katru klientu tiek uzkrāta precīza  informācija.

Abonentu daļā var noskaidrot par īres un komunālo maksājumu parādiem, var saņemt rakstveida izziņu par siltuma, aukstā un karstā ūdens, kanalizācijas, atkritumu u.c. pakalpojumu apmaksu.