Ludzas pilsētā ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi

 

Būvuzņēmējs Konsorcijs WesLat” uzsāka būvdarbus  Ludzas pilsētas vasarnīcu rajonā, un tieši Lejas ielā. Plānots, ka šogad kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli tiks uzbūvēti Lejas, Makašānu, Zvirgzdenes, Kalna un Klusā ielā, kā arī tiks uzbūvēts spiedvads, kurš savienos jaunuzbūvētos kanalizācijas tīklus vasarnīcu rajonā ar esošo kanalizācijas sistēmu Liepājas ielā.

Tāpat šovasar ir plānots veikt būvdarbus Krāslavas ielu rajonā (ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli), Tālavijas ielu rajons (kanalizācijas tīkli un posmos, kur nav ūdensapgādes, tiks veikta tā būvniecība), Stroda (kanalizācijas tīkli) un Skolas ielā (ūdensapgādes tīkli).


Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ludzas novada pašvaldības 2017.gad 24.augusta  ir pieņēmusi saistošajos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai”, kas dod iespēju Ludzas pilsētas iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanai.


Kā arī sākot ar 2015.gadu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā klientiem izlīdzināto maksājumu. Bieži vien ir situācija, kad cilvēks vēlas pieslēgties pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet nevar finansiāli atļauties vienā reizē samaksāt visu summu par pieslēgumu izbūvi. Tādos gadījumos mēs  ejam pretī potenciālajam klientam un piedāvājam izmantot izlīdzināto maksājumu. Atkarībā no summas lieluma, maksu par  pievadu uzbūvi ir iespējams sadalīt uz 6-18 mēnešiem, tādā veidā samazinot finansiālo slogu klientam.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs" un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

04.06.2019

____________________________________________________________________

 

Tiek projektēta jaunu ūdenssaimniecības tīklu izbūve

Rit projektēšanas darbi, īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”. Tuvākajā laikā Ludzas novada pašvaldības būvvaldē tiks iesniegts Būvprojekts minimālā sastāvā. Projektēšanas darbus veic SIA “Ekolat” no Daugavpils.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” speciāliste Dace Vanaga informē par projekta īstenošanas šī brīža aktualitātēm.

Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, sarunas rit ar iedzīvotājiem, ar pašvaldības vadību, SIA LA speciālistiem un  projektētājiem. Projekta risinājumi ir samērā sarežģīti un komplicēti, ņemot vērā, ka pilsētas reljefs nav vienmērīgs un līdzens, kā arī pilsētā ir atjaunoti ielas segumi Tālavijas un Latgales ielā, un projektējamās komunikācijas vēlams izvietot ārpus braucamās daļas, samazinot projekta izmaksas un esošā seguma bojājumu.

Izstrādājot projektu, tiek meklēti optimālākie risinājumi. Piemēram, ir izlemts, ka jauni kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Latgales ielā no dzelzceļa līnijas līdz “Latvijas naftas” DUS. Tīklu izbūve tiks veikta “zaļajā zonā” un pa trotuāru, mēģinot neskart ielas braucamo daļu, – plānots, ka trase tikai vienā vietā šķērsos Latgales ielu, un, ja būs iespējams, tiks pielietota beztranšejas metode, lai ielu nenāktos pārrakt. Šī atzara izbūve ir būtiska ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, centralizētie tīkli ir nepieciešami SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “East-West Transit” (“Latvijas Nafta”) u.c..

Sarežģītāka situācija ir Tālavijas ielā, kur izlemts kanalizācijas tīklus izbūvēt visā tās garumā, arī tai ielas posmā, kur pirms dažiem gadiem ir uzklāts jauns asfalts. Te atrodas apmēram 60 mājas, kuras nākotnē būs iespējams pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Papildus – no Tālavijas ielas maģistrālā tīkla ir atkarīgas arī tai piegulošās ieliņas (Dunakļu, Lauku, Niedru, Pļavu u.c.).

Diemžēl Tālavijas ielas posmā no Dunakļu ielas līdz Kuļņeva ielai jaunu tīklu izbūvi nav iespējams veikt pa “zaļo zonu”, jo mājas atrodas blakus trotuāram un ielai, turklāt šis ielas posms ir „pārsātināts” ar cita veida komunikācijām un pati Tālavijas iela šajā posmā ir šaura, līdz ar to nav iespējams veikt būvdarbus, neuzlaužot asfaltu. Pēc būvdarbu pabeigšanas darbiem ielas segums tranšejas platumā tiks atjaunots.

Pateicamies par sapratni un atsaucību visiem iedzīvotājiem, kuri ir piekrituši, ka pa viņu privāto zemi tiks iebūvēta trase centrālajiem tīkliem.

Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, tiek uzrunāti visi privāto māju īpašnieki, gar kuru namiem tiks būvēti jaunie kanalizācijas tīkli. Katra nama pieslēgšanai iespējams individuāls risinājums. Tātad ikvienam cilvēkam ir iespēja vēl šobrīd izteikt savu vēlmi attiecībā uz vietu, kur ierīkot pieslēgumu centralizētajam tīklam. Tas ir būtiski, veicot tīkla izbūvi līdz mājai, – piemēram, lai ir īsāks attālums (tas samazina izdevumus pieslēgšanai). Diemžēl aptuveni 50 iedzīvotāji uz SIA “Ludzas apsaimniekotājs” aicinājumiem neatsaucas, ignorē iespēju izteikt savu vēlmi attiecībā uz pievada izbūves vietu.

Kanalizācijas tīklu būvniecības darbi varētu sāksies 2018. gada rudenī. Prognozējam, ka šogad līdz vasaras beigām norisināsies būvdarbu iepirkumi, būs konkurss utt.. Projekts ir ļoti apjomīgs, interese no būvniecības firmām varētu būt visai liela. Optimistiskākā prognoze, ka šovasar būs pilnībā skaidrs, kas būs būvnieks, un apjomīgākie darbi norisināsies 2019. – 2020. gadā.

Ņemot vērā, ka vairākos posmos ir izveidojusies situācija, ka tiek plānoti kanalizācijas tīkli (ES šajā plānošanas periodā neatbalsta ūdensapgādes tīklu būvniecību), bet nav pieejami ūdensapgādes pakalpojumi, Ludzas pilsētas pašvaldība ir pretimnākoša un ir paredzējusi finanšu līdzekļus jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecībai. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība notiks paralēli.

 

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā

Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem izdevumiem).

Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – vairāk nekā 14 km), tajā skaitā plānota 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 metru garumā. Ar to dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g. decembris).

Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

 

Informācija no www.ludza.lv

 

Pašvaldība vērtē iespējas mazināt ūdens patēriņa starpību

Ludzas novada pašvaldība š.g. 31. jūlijā deva uzdevumu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” līdz š.g. 1. novembrim sagatavot un iesniegt detalizētu pasākumu plānu par ūdens patēriņa starpības mazināšanu starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādītājiem un dzīvokļu īpašumu skaitītājiem.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 1. novembrī iesniedza pašvaldībai atbildes vēstuli ar pielikumiem (tāmes un cenu piedāvājumi).

Pirmkārt, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” norāda uz pasākumiem, kas jāievēro, lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos (formulēti divos Ministru kabineta noteikumos): 1. ūdens skaitītāja rādījumu  iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus; 2. ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija noteiktā laikā; 3. jānodrošina, lai pakalpojuma sniedzējs/pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

Bez tam SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pašvaldību informē, ka var veikt arī vairākus pasākumus:

 1. Ūdens cauruļvadu un kanalizācijas vadu nomaiņa 12 konkrētās mājās – pilsētas vecākajās ķieģeļu/mūra mājās (tajās ir nepietiekošs ūdens spiediens, aizsērējuši stāvvadi un pievadi līdz skaitītājiem dzīvokļos). Darbs tiek veikts, zināmas izmaksas.
 2. Esošo ūdens skaitītāju nomaiņa uz augstākas klases skaitītājiem, piemēram – ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem (cenas piedāvājums: 1 gb. – no 125 līdz 300 eiro, ar PVN, kas ir augstāks nekā pašreiz pielietotajiem).
 3. Attālinātas ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas ierīkošana (tas nodrošinātu skaitītāja rādījumu nodošanu noteiktā termiņā).
 4. Papildus varētu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atbildīgos darbiniekus apgādāt ar kontrolierīcēm, ar kurām iespējams atklāt ūdens noplūdes, patvaļīgi ierīkotus pieslēgumus u.tml..

Savā atbildē pašvaldībai SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” norāda, ka liels atbalsts ūdens patēriņa starpības mazināšanas pasākumam būtu pašvaldības dalība ES fondu pasākumā. Minēta konkrēta programma, kuras ietvaros būtu iespējams iegādāties dzīvojamajās mājās uzstādāmus elektroniskos ūdens skaitītājus.

Ludzas novada pašvaldība rūpīgi vērtē SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniegto informāciju. Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs atzīst, ka diemžēl nav guvis atbalstu Ludzas novada pašvaldības izstrādātais projekts elektronisko skaitītāju iegādei un uzstādīšanai, ko savā plānā vēlamības izteiksmē min apsaimniekotājs.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniegtie priekšlikumi tiks skatīti pēc uzņēmuma jaunā vadītāja iecelšanas amatā. Kā zināms, iepriekšējais SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes loceklis Andris Līpacis, kura vadībā arī tika izstrādāti minētie priekšlikumi, ir atkāpies no amata. Tuvākajā laikā tiks izvērtēti amata konkursa rezultāti, būs pārrunas ar pretendentiem ar mērķi apstiprināt amatā jauno SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētājs. Viņam būs jāturpina meklēt labākie risinājumi ūdens patēriņa starpības mazināšanai starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādītājiem un dzīvokļu īpašumu skaitītājiem, jo problēma pastāv.

 

 

 

AICINĀJUMS  LUDZAS  PILSĒTAS

 

IEDZĪVOTĀJIEM!

 

SIA ,,Ludzas apsaimniekotājs,,  rūpējas, lai  pilsēta  visā  vasaras  garumā  būtu  skaista,  tīra  un  ziedoša. Vesela  apzaļumotāju  grupa  strādā  pie  centrālā  parka,  skvēru   labiekārtošanas  kā  arī  puķu  dobju  ierīkošanas.

Gan  puķu  dobēs,  gan  konteineros  tiek  stādītas  puķes,  taču  negodīgi  pilsētas  iedzīvotāji  izrok  un  nozog  stādījumus.

 

Cienījamie  pilsētas  iedzīvotāji !!!

 • Cieniet  citu  cilvēku  darbu,
 • Nezodziet  puķu  un   košumkrūmu  stādus,
 • Nepostiet  pilsētas  kopējo  ainavu,
 • Protiet  priecāties  par  skaisto  ziedu  rotu  pilsētā.

 

ОБРАЩЕНИЕ   К  ЖИТЕЛЯМ  ГОРОДА  ЛУДЗА!

SIA ,, Ludzas  apsaimniekotājs ,,  заботится , чтобы  город  Лудза  в  течении  всего  лета  был  красивым , чистым  и  ухоженным.

Группа  озеленителей  благоустраивает  центральный  городской  парк  и  скверы,  а  также  устраивает  клумбы   для  цветов.

Как  в  клумбах  так  и  в цветочных  контейнерах  посажены  цветы,  но некоторые несознательные  жители  города  выкапывают  и  крадут  саженцы  цветов.

 

Уважаемые  жители  города!!!

Мы  убедительно  призываем  ВАС :

 • уважайте   работу  других  людей,
 • не  крадите  саженцы  цветов  и  кустарников,
 • не  разрушайте  общую  картину  городского  ландшафта,
 • умейте  радоваться  красоте  цветущего  города.