Darba aizsardzība

darba aizsardzības speciāliste

Viktorija Pleškāne

Darba vide ieņem ļoti nozīmīgu lomu nodarbināto dzīvē, jo daļu no sava mūža cilvēki  pavada  darbā un ir motivēti saņemt atalgojumu par savu darbu. Darba vide tas ir darba vieta ar visiem un ap to esošajiem  apstākļiem un riska faktoriem , kas ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā drošību un veselību. Tādēļ ir svarīgi, lai šajā vidē darbinieks justos labi, pēc iespējas ērtāk un drošāk. Labā un sakārtotā darba vidē pieaug darba ražīgums, samazinās nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu skaits, darbinieki strādā efektīgāk. Darba vieta ietekmē nodarbinātā attieksmi pret pašu uzņēmumu, gan pret nodarbinātā veicamo darbu. Par svarīgāko motivējošo darba faktoru nodarbinātie min darba samaksu, bet aizvien vairāk no viņiem sāk apzināties arī savas darba vietas iekārtojuma nozīmīgumu. Nauda par vienīgo motivējošo faktoru kalpo tikai zināmu laiku, pēc tam nodarbinātais tomēr novērtēs savu veselību un drošību, ko viņš zaudē darba procesā sliktā darba vietā. No vienas puses darbs piešķir cilvēka dzīvei jēgu, dod iespēju būt ekonomiski neatkarīgam, pozitīvi ietekmē psihisko un fizisko veselību , kā arī veicina sociālo labklājību. No otras puses darba vide lielā mērā ietekmē bioloģisko procesu norisi cilvēka organismā un tādējādi tieši var ietekmēt darbinieka drošību, veselību un darbaspējas, izraisot dažādas slimības. Psihosociālie faktori, kas eksistē katrā darba vietā, vienā brīdī ņems virsroku un nodarbinātais vēlēsies strādāt tādā darba vietā, kur viņš ne tikai var nopelnīt, bet kur viņa veselība un drošība tiek aizsargāta.

Risks ir dabīga dzīves sastāvdaļa, kas pavada cilvēku visās viņa darbības jomās. Vienā gadījumā risks var būt liels un būt par cēloni avārijām vai nelaimes gadījumiem darbā, t. sk. Arodsaslimšanām. Citos gadījumos risks ir mazāks, un tā sekas nav tik bīstamas. Piemēram, neliela trauma vai nenozīmīgi materiāli zaudējumi.

Jebkuram riskam ir savs objektīvs vai subjektīvs cēlonis, kura izcelsme var būt dabīga( zibens, plūdi, u.tml.) vai tehnogēna (visa veida darbības ar ķīmiskām, sprādzienbīstamam, ugunsnedrošām u.tml. vielām, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tehnoloģiskajiem procesiem darba vidē, t. Sk. Bīstamo vielu uzglabāšana un kravu transportēšana).

Ražošanas procesu nav iespējams uzturēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, un to kontrole un samazināšana ir katra devēja pienākums.

Darba vieta vistiešākajā mērā parāda arī darba devēju attieksmi pret saviem nodarbinātajiem. Ja viņam rūp ne tikai uzņēmuma peļņa, bet arī savu darbinieku drošība un veselība, tad viņš parūpēsies, lai viņi savās vietās justos labi. Ar šo soli pretim  nodarbinātajiem patiesībā iegūs arī pats darba devējs, jo nodarbinātie, jūtot pozitīvu attieksmi no vadības puses, jūtot, ka viņu drošība un veselība tiek cienīta, arī no savas puses centīsies atdarīt  ar to pašu, veicot uzticēto darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. Uz labi iekārtotu un drošu darba vietu nodarbinātais dodas ar prieku, jo viņš zina, ka nebūs jādomā par visiem riskiem, kas eksistē viņa darba vietā un apdraud viņa drošību un veselību, savā darba vietā viņš varēs veikt darbu droši, jo par to ir padomājis viņa darba devējs.

Mūsdienu straujajos pārmaiņu laikos mainās arī darba vide-darbs kļūst arvien intensīvāks, prasa maksimālu uzmanību un koncentrēšanos, darba apjoma samērošana ar cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām, dažādu organizatorisko jautājumu risināšanu.

Darbs ir interesants un dod iespēju nopelnīt, bet, ja neievēro darba drošības noteikumus, tas var kļūt par iemeslu traumām, nopietnām veselības problēmām un pamatīgi sabojāt darbinieka  turpmāko dzīvi.

Tajā pašā laikā joprojām aktuālas darba aizsardzības problēmās. Pilnvērtīga kontrole un riska faktoru samazināšana līdz pieļaujamajiem līmeņiem ir iespējama tikai tad, ja darba devēji, darba aizsardzības speciālisti, atbildīgās amatpersonas un nodarbinātie ir informēti par riska faktoru raksturu un spēj prognozēt to iespējamās sekas un veikt pasākumus to savlaicīgai novēršanai.

Katram no mums vissvarīgākais faktors dzīvē ir mūsu veselība. Mums jāizslēdz vai pēc iespējas jāsamazina līdz minimumam visus darba vides faktorus ,kas negatīvi ietekmē mūsu veselību. Mums jāinformē nodarbinātos ne tikai par darba vides riska faktoriem, bet arī par to, ka katrs no mums var samazināt riska faktoru iedarbību. Ir likumi, ir noteikumi, ir daudz normatīvu aktu, bet mums  katram jāsaprot, ka ne valsts, ne darba devējs neatgriezis mūsu pazaudēto veselību un pilnā apmērā neapmaksās mūsu izdevumus. Tas viss norāda uz to, ka katram no mums ir jārūpējas par savu veselību un drošību, par apkārtējo  cilvēku veselību un drošību, ar visiem iespējamiem un pieejamiem veidiem.

Ludzas pilsēta