14.10.2013.

Ludzā notiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumi „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34”

2013.gada 9.oktobrī starp „Ludzas apsaimniekotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par projektu „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0868.

Projekta mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 9. aprīlim. Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projektu kopēja izmaksas ir 190 000.00 LVL, no tam ERAF finansējums 85 569.87 LVL.

 

 

16.12.2013.

Šobrīd projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros  ir izsludināts  iepirkums  būvdarbiem, iepirkuma priekšmets - Daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.01.2014.

 

 

07.03.2014.

14.01.2014. ir noslēdzies iepirkums būvdarbiem  projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros, konkursa rezultātā uzvarētājs ir SIA „LATGALIJA”, reģ. nr. 42403000773. Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir  289 076.04 EUR.

 

30.04.2015.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros ir noslēgts līgums par dzīvojamās ēkas Raiņa ielā 34, Ludzā  (objekts) ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas autoruzraudzības darbu veikšanu. Izpildītājs ir SIA “BALTS UN MELNS”, reģ. Nr. 40003659614. Līguma summa bez PVN 2 963.24 EUR.

 

22.09.2014.

18.09.2014. projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “LATGALIJA” par iepirkumā piedāvāto līgumcenu. Būvdarbu izpildes termiņš ir 7 kalendārie mēneši. Objekta būvuzraudzību veic IK “ARTAVI”, reģ. Nr. 42402009794. Līguma summa 3 500.00 EUR. Saskaņā ar veiktiem iepirkumiem un noslēgtiem līgumiem ir iesniegti dokumenti LIAA projekta izmaksu tāmes precizēšanai un projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai līdz 09.10.2015. (24 mēneši).

 

29.12.2014.

SIA “LATGALIJA” projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros veic  būvdarbus objektā. Šobrīd ir  veikti būvdarbi 13%  apmērā no būvdarbu līgumā paredzētā.

 

12.02.2015.

Ar 20.01.2015. projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros ir izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums. Šobrīd ir  veikti būvdarbi 18%  apmērā no būvdarbu līgumā paredzētā.

 

15.05.2015.

Ar 05.05.2015. ir uzsākti būvdarbi objektā pēc tehnoloģiskā pārtraukumā projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 30.08.2015.

 

 

28.08.2015.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  ietvaros ir pabeigti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi objektā. Veikto būvdarbu kopējā summa bez PVN ir  289 076.04 EUR.

 

05.10.2015.

Ir noslēgta projekta „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 34, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (proj. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/214)  īstenošana. 2015. gada 14.septembrī ir saņemta atbilde no Ludzas novada būvvaldes par būves atbilstību vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Projekta kopējās izmaksas: 356 867.53 EUR (ar PVN), t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 121 751.23 EUR.