Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

 

20.11.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros” atzīt Konsorciju „WesLat”, kurš sastāv no SIA „Laterna” (40003003102), Tērbatas iela 42/44-3, Rīga un SIA „Wesemann” (40003140237), Elizabetes iela 75. Konsorcija „WesLat” piedāvātā cena ir 4 306 375.41 EUR bez PVN.

18.12.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”, atzīt SIA „Geo Consultans”, reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 ar piedāvāto cenu EUR 86 690,00 EUR PVN.

15.01.2019

 

28.08.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai ”. Tika iesniegts 1 piedāvājums  par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību.

09.10.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”. Tika iesniegti 5 piedāvājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību.

01.11.2018

 

 

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

 

13.08.2018.

 

12.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”, kā arī 27.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”.

 

 

14.05.2018.

 

Ir pabeigti projektēšanas darbi KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, 25.04.2018 Ludzas novada būvvalde ir izsniegusi atzinumu par projektēšanas nosacījumu izpildi. Uz doto brīdi notiek iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un tuvākajā nākotnē tiek plānota iepirkuma procedūras izsludināšana par būvdarbu veikšanu KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, kā arī tiek gatavota iepirkuma dokumentācija par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros.

 

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā


Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

 

Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem izdevumiem).

 

Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – 13.5 km), tajā skaitā plānota 8 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2.5 km garumā. Ar to dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

 

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g. decembris).

 

Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Informācija par aktivitātēm projekta

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) ieviešanā

 

20.12.2017.

 

2017.gada 19.decembrī SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) īstenošanu.

 

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

 

Projekta mērķis: kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā.

 

Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 14 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvads un vismaz 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

 

Projekta kopējie izdevumi:

3 275 712.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 707 200.00 EUR), t.sk.: Kohēzijas fonda finansējums 71.92 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 947 021.00 EUR,

privātais attiecināmais finansējums: 28.08 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 760 179.00 EUR un projekta kopējie neatiecināmie izdevumi 568 512.00 EUR

 

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi jeb 48 mēneši (no 2017.gada decembra  līdz 2021.gada dcembrim) 

 

Kontaktinformācija: Ēriks Gutāns, 29719809 e-pasts: sia.la@inbox.lv

 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

04.08.2017

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” nosacījumiem SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir nominētais slēgtās projektu atlases 2.kārtas projektu iesniedzējs.

2017.gada 2.augustā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedza pieteikumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanu. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt:

-          jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku, Kuļņeva, Klusā, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes, L.Paegles, Ziedu, Latgales, Pureņu, Soikāna, Miglinieka, Stroda, Pušķina, L.Ezerkrasta, Tālavijas, Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielās. Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums aptuveni 12 240 m;

-          vismaz piecu jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību ar jaudu 5 - 10 l/s notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu;

-          jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 m garumā, lai novadītu notekūdeņus no jaunajām kss uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu.

-          Plānots pieslēgt 740 iedzīvotāju kanalizācijas tīkliem. Gadījumā, ja netiks pieslēgts plānotais iedzīvotāju skaits-būs jāatgriež KF līdzfinansējums par katru nepieslēgto iedzīvotāju.

Projektētājs – SIA „Ekolat”, Daugavpils. Plānotās projektēšanas izmaksas ir 75015.00 EUR bez PVN. Uz doto brīdi tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas datiem tiks noteiktas precīzas kanalizācijas sūkņu staciju atrašanās vietas, kā arī tiks noteikts kanalizācijas tīklu tehniskie parametri un izvietojums. Projektētājs kopā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir izstrādājis kanalizācijas pieslēgumu saskaņošanas formu, kura tiks vai nu saskaņota ar katru mājas īpašnieku privāti vai arī tiks nosūtīta pa pastu. Katram mājas īpašniekam būs pienākums savlaicīgi paziņot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un/vai projektētājam optimālo kanalizācijas pieslēguma atrašanās vietu (piem: mājas centrāla daļa, mājas labā vai kreisā puse), jo daudziem mājas īpašniekiem jau ir izveidotas iekšējās inženiertīklu komunikācijas, un ir tikai loģiski, ka abas sistēmas ir jāsavieno bez papildus liekiem finanšu ieguldījumiem.