Ludzas pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi

Ludzas pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi. Tiek plānots, ka šā gada oktobrī tiks uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija Klusā ielā, kas novadīs notekūdeņus uz pilsētas kopējo kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmu, tādā veidā dodot iespēju Ludzas pilsētas vasarnīcu rajona iedzīvotājiem (Lejas, Zvirgzdenes, Kalna, Makašānu un Klusā iela) pieslēgties kanalizācijas tīkliem un izmantot šo pakalpojumu.

Pašlaik aktīvi būvdarbi notiek: Tālavijas ielu rajonā, un tieši Tālavijas ielā, kā arī Stroda ielā. Kā arī uz doto brīdi ir uzsākti būvdarbi: Kuļneva, L.Ezekrasta ielā, L.Paegles ielā u.c.


 

SIA „Ludzas apsaimniekotājs" un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

 

02.09.2019Ludzas pilsētā ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi

Būvuzņēmējs Konsorcijs WesLat” uzsāka būvdarbus  Ludzas pilsētas vasarnīcu rajonā, un tieši Lejas ielā. Plānots, ka šogad kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli tiks uzbūvēti Lejas, Makašānu, Zvirgzdenes, Kalna un Klusā ielā, kā arī tiks uzbūvēts spiedvads, kurš savienos jaunuzbūvētos kanalizācijas tīklus vasarnīcu rajonā ar esošo kanalizācijas sistēmu Liepājas ielā.


Tāpat šovasar ir plānots veikt būvdarbus Krāslavas ielu rajonā (ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli), Tālavijas ielu rajons (kanalizācijas tīkli un posmos, kur nav ūdensapgādes, tiks veikta tā būvniecība), Stroda (kanalizācijas tīkli) un Skolas ielā (ūdensapgādes tīkli).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ludzas novada pašvaldības 2017.gad 24.augusta  ir pieņēmusi saistošajos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai”, kas dod iespēju Ludzas pilsētas iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanai.

Kā arī sākot ar 2015.gadu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā klientiem izlīdzināto maksājumu. Bieži vien ir situācija, kad cilvēks vēlas pieslēgties pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet nevar finansiāli atļauties vienā reizē samaksāt visu summu par pieslēgumu izbūvi. Tādos gadījumos mēs  ejam pretī potenciālajam klientam un piedāvājam izmantot izlīdzināto maksājumu. Atkarībā no summas lieluma, maksu par  pievadu uzbūvi ir iespējams sadalīt uz 6-18 mēnešiem, tādā veidā samazinot finansiālo slogu klientam.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs" un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

04.06.2019

__________________________________________________________

 

Parakstīts līgums par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbu veikšanu

 

02.04.2019 tika parakstīts līgums par vienotā kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbu uzsākšanu, projekta : “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā ” ietvaros.

Līguma parakstīšanas brīdī, Ludzas apsaimniekotāja konferenču zālē, piedalījās Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E. Mekšs, izpilddirektors S. Jakovļevs, SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs A. Gutāns, SIA “Wesemann” valdes loceklis I.Paurs un citas Apsaimniekotāju un firmu pārstāvošās personas. Darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada aprīlim.. Līguma summa – 4 306 375,41 EUR bez PVN.

Tāpat 02.04.2019 tika parakstīts līgums par inženiertehnisko uzraudzību „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros starp SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un SIA „Geo Consultants”. Līguma summa - 86 690,00 EUR bez PVN.

04.04.2019

 

 

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

 

20.11.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros” atzīt Konsorciju „WesLat”, kurš sastāv no SIA „Laterna” (40003003102), Tērbatas iela 42/44-3, Rīga un SIA „Wesemann” (40003140237), Elizabetes iela 75. Konsorcija „WesLat” piedāvātā cena ir 4 306 375.41 EUR bez PVN.

18.12.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”, atzīt SIA „Geo Consultans”, reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 ar piedāvāto cenu EUR 86 690,00 EUR PVN.

15.01.2019

 

28.08.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai ”. Tika iesniegts 1 piedāvājums  par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību.

09.10.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”. Tika iesniegti 5 piedāvājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību.

01.11.2018

 

 

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

 

13.08.2018.

 

12.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”, kā arī 27.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”.

 

 

14.05.2018.

 

Ir pabeigti projektēšanas darbi KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, 25.04.2018 Ludzas novada būvvalde ir izsniegusi atzinumu par projektēšanas nosacījumu izpildi. Uz doto brīdi notiek iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un tuvākajā nākotnē tiek plānota iepirkuma procedūras izsludināšana par būvdarbu veikšanu KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, kā arī tiek gatavota iepirkuma dokumentācija par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros.

 

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā


Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

 

Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem izdevumiem).

 

Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – 13.5 km), tajā skaitā plānota 8 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2.5 km garumā. Ar to dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

 

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g. decembris).

 

Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Informācija par aktivitātēm projekta

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) ieviešanā

 

20.12.2017.

 

2017.gada 19.decembrī SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) īstenošanu.

 

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

 

Projekta mērķis: kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā.

 

Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 14 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvads un vismaz 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

 

Projekta kopējie izdevumi:

3 275 712.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 707 200.00 EUR), t.sk.: Kohēzijas fonda finansējums 71.92 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 947 021.00 EUR,

privātais attiecināmais finansējums: 28.08 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 760 179.00 EUR un projekta kopējie neatiecināmie izdevumi 568 512.00 EUR

 

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi jeb 48 mēneši (no 2017.gada decembra  līdz 2021.gada dcembrim) 

 

Kontaktinformācija: Ēriks Gutāns, 29719809 e-pasts: sia.la@inbox.lv

 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

04.08.2017

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” nosacījumiem SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir nominētais slēgtās projektu atlases 2.kārtas projektu iesniedzējs.

2017.gada 2.augustā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedza pieteikumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanu. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt:

-          jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku, Kuļņeva, Klusā, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes, L.Paegles, Ziedu, Latgales, Pureņu, Soikāna, Miglinieka, Stroda, Pušķina, L.Ezerkrasta, Tālavijas, Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielās. Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums aptuveni 12 240 m;

-          vismaz piecu jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību ar jaudu 5 - 10 l/s notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu;

-          jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 m garumā, lai novadītu notekūdeņus no jaunajām kss uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu.

-          Plānots pieslēgt 740 iedzīvotāju kanalizācijas tīkliem. Gadījumā, ja netiks pieslēgts plānotais iedzīvotāju skaits-būs jāatgriež KF līdzfinansējums par katru nepieslēgto iedzīvotāju.

Projektētājs – SIA „Ekolat”, Daugavpils. Plānotās projektēšanas izmaksas ir 75015.00 EUR bez PVN. Uz doto brīdi tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas datiem tiks noteiktas precīzas kanalizācijas sūkņu staciju atrašanās vietas, kā arī tiks noteikts kanalizācijas tīklu tehniskie parametri un izvietojums. Projektētājs kopā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir izstrādājis kanalizācijas pieslēgumu saskaņošanas formu, kura tiks vai nu saskaņota ar katru mājas īpašnieku privāti vai arī tiks nosūtīta pa pastu. Katram mājas īpašniekam būs pienākums savlaicīgi paziņot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un/vai projektētājam optimālo kanalizācijas pieslēguma atrašanās vietu (piem: mājas centrāla daļa, mājas labā vai kreisā puse), jo daudziem mājas īpašniekiem jau ir izveidotas iekšējās inženiertīklu komunikācijas, un ir tikai loģiski, ka abas sistēmas ir jāsavieno bez papildus liekiem finanšu ieguldījumiem.