Informācija par aktivitātēm projekta

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) ieviešanā

 

20.12.2017.

 

2017.gada 19.decembrī SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) īstenošanu.

 

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

 

Projekta mērķis: kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā.

 

Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 14 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvads un vismaz 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

 

Projekta kopējie izdevumi:

3 275 712.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 707 200.00 EUR), t.sk.: Kohēzijas fonda finansējums 71.92 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 947 021.00 EUR,

privātais attiecināmais finansējums: 28.08 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 760 179.00 EUR un projekta kopējie neatiecināmie izdevumi 568 512.00 EUR

 

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi jeb 48 mēneši (no 2017.gada decembra  līdz 2021.gada dcembrim) 

 

Kontaktinformācija: Ēriks Gutāns, 29719809 e-pasts: sia.la@inbox.lv

 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

04.08.2017

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” nosacījumiem SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir nominētais slēgtās projektu atlases 2.kārtas projektu iesniedzējs.

2017.gada 2.augustā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedza pieteikumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanu. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt:

-          jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku, Kuļņeva, Klusā, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes, L.Paegles, Ziedu, Latgales, Pureņu, Soikāna, Miglinieka, Stroda, Pušķina, L.Ezerkrasta, Tālavijas, Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielās. Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums aptuveni 12 240 m;

-          vismaz piecu jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību ar jaudu 5 - 10 l/s notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu;

-          jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 m garumā, lai novadītu notekūdeņus no jaunajām kss uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu.

-          Plānots pieslēgt 740 iedzīvotāju kanalizācijas tīkliem. Gadījumā, ja netiks pieslēgts plānotais iedzīvotāju skaits-būs jāatgriež KF līdzfinansējums par katru nepieslēgto iedzīvotāju.

Projektētājs – SIA „Ekolat”, Daugavpils. Plānotās projektēšanas izmaksas ir 75015.00 EUR bez PVN. Uz doto brīdi tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas datiem tiks noteiktas precīzas kanalizācijas sūkņu staciju atrašanās vietas, kā arī tiks noteikts kanalizācijas tīklu tehniskie parametri un izvietojums. Projektētājs kopā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir izstrādājis kanalizācijas pieslēgumu saskaņošanas formu, kura tiks vai nu saskaņota ar katru mājas īpašnieku privāti vai arī tiks nosūtīta pa pastu. Katram mājas īpašniekam būs pienākums savlaicīgi paziņot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un/vai projektētājam optimālo kanalizācijas pieslēguma atrašanās vietu (piem: mājas centrāla daļa, mājas labā vai kreisā puse), jo daudziem mājas īpašniekiem jau ir izveidotas iekšējās inženiertīklu komunikācijas, un ir tikai loģiski, ka abas sistēmas ir jāsavieno bez papildus liekiem finanšu ieguldījumiem.

Ludzas pilsēta

Autorizēties

Apmeklētāju statistika

5
378
548202

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls